Woordenboek

 

 Term  Onderwijsnet Definitie
21e eeuwse vaardigheden of 21st century skills alle netten 21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Ze liggen mee aan de basis van de nieuwe eindtermen.
Meer informatie
Visuele voorstelling
Basisgeletterdheid alle netten De eindtermen basisgeletterdheid, die zijn aangeduid met de code 'BG', moeten door elke individuele leerling bereikt worden.
Beheersingsniveau alle netten Het beheersingsniveau bepaalt het niveau waarop een vaardigheid of kennis beheerst moet worden: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren en Creƫren.
Conceptuele kennis alle netten Conceptuele kennis betekent de onderlinge verbanden tussen de basiselementen binnen een grotere structuur waardoor die elementen in samenhang kunnen functioneren.
Didactisch cahier GO!, OVSG en POV Het didactisch cahier is een bundeling van didactische fiches.
Didactische fiche GO!, OVSG en POV Voor elke eindterm werd een didactische fiche ontwikkeld. Daarin worden de doelen verduidelijkt, worden mogelijke lesaanpakken voorgesteld, worden tips voor een passende begeleiding gegeven en worden mogelijke manieren van evaluatie gesuggereerd.
Eindtermen alle netten De eindtermen zijn de onderwijsdoelen die op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.
Feitenkennis alle netten Feitenkennis zijn de basiselementen die men moet kennen om kennis te kunnen maken met een discipline of om problemen in een discipline te kunnen oplossen.
Funderend leerplan KathOndVla Het funderend leerplan beschrijft de voorwaarden om tot de algemene vorming te komen. Het geldt als onderbouw en fundament voor alle vakken. Klik hier voor de voorwaarden van het funderend leerplan.
Interdisciplinair leerplan KathOndVla Het interdisciplinair leerplan is een leerplan waarin de onderwijsdoelen van verschillende disciplines worden samengevoegd.
Kennissoort alle netten De Taxonomie van Bloom gebruikt verschillende kennissoorten, gaande van concreet tot abstract: feitenkennis, conceptuele kennis, procedurele kennis en metacognitieve kennis.
Metacognitieve kennis alle netten Metacognitieve kennis duidt zowel op kennis over kennis in het algemeen als op zelfkennis en zelfbewustzijn over de eigen kennis.
Procedurele kennis alle netten Procedurele kennis duidt op kennis over hoe je iets doet, manieren van onderzoeken en criteria voor vaardigheden, technieken en methoden.
Sleutelcompetenties alle netten De sleutelcompetities zijn de basisprincipes voor de ontwikkeling van de eindtermen. De eindtermen werden geformuleerd in functie van zestien sleutelcompetenties.
Taxonomie van Bloom alle netten De Taxonomie van Bloom is een classificatie op basis waarvan de beheersingsniveaus en kennissoorten van eindtermen en leerplandoelen werden uitgeschreven.
Transversale doelen KathOndVla De transversale doelen zijn de vertaling van de transversale eindtermen. Ze werden opgenomen in het funderend leerplan. Scholen zijn vrij om te bepalen in welke vakken of projecten die gerealiseerd worden.
Transversale eindtermen alle netten De transversale eindtermen worden gerealiseerd in samenhang met inhoudelijke eindtermen van meerdere sleutelcompetenties
Vakleerplan KathOndVla Een vakleerplan bevat alle leerdoelstellingen die aan een specifiek vak zijn toegewezen.