Natuurwetenschappen en de onderwijshervorming

Dennis is uitgever natuurwetenschappen en volgde de nieuwe eindtermen en leerplannen op de voet. Met zijn expertise en visie hebben we onze leerwerkboeken aangepast aan de onderwijshervorming, zodat leerkrachten met kwalitatieve materialen kunnen blijven werken. We vragen hem hoe hij de onderwijsvernieuwing ervaren heeft.


Wat betekent de onderwijshervorming voor het vak natuurwetenschappen?

Dennis: “In het vak natuurwetenschappen zijn er verschillende verschuivingen gebeurd, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. We zien ook dat voor de eindtermen wetenschappen de krijtlijnen door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen anders zijn uitgezet dan door het Gemeenschapsonderwijs.”Dennis_portret_web


“In het nieuwe concept van de eindtermen staan de vooropgestelde kennissoort en het vereiste beheersingsniveau (zowel voor kennis als vaardigheden) duidelijk omschreven, waardoor het transparanter wordt hoe en wat je als leerkracht moet evalueren. Het gevolg van die insteek is dat de leerplannen en didactische cahiers meer ruimte laten voor de leerkracht.”

“Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt leerkrachten de mogelijkheid om natuurwetenschappen apart of geïntegreerd aan te bieden (in combinatie met aardrijkskunde en techniek). Voor het aparte leerplan natuurwetenschappen blijven de vooropgestelde lessentabellen dezelfde, met een suggestie over de volgorde van de leerinhouden en de verdeling over de twee leerjaren. Die sturing maakte het voor ons mogelijk om de bestaande boeken te herwerken en volledig af te stemmen op het nieuwe leerplan.”

“In het Gemeenschapsonderwijs bestaat het didactische cahier uit fiches van thematisch gerelateerde eindtermen en beschikken leerkrachten over vrijheid in hun didactische aanpak (cursorisch, project, thematisch) en invulling van de lessentabel.”

“Een grote verandering in de B-stroom is dat er niet langer een inspanningsverplichting geldt, maar de eindtermen een bindend karakter krijgen. In het Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben leerkrachten de keuze om het vak natuurwetenschappen geïntegreerd te geven of niet. Daarnaast suggereren de nieuwe leerplannen daar een herverdeling van het aantal uren in het eerste en tweede jaar. Verder zijn er ook extra doelstellingen rond ruimte bij het vak natuurwetenschappen in de B-stroom.”


Wat betekent dat concreet voor onze reeksen? Wat hebben wij aangepast?

Dennis: “In de A-stroom hebben we de leerwerkboeken van onze reeksen aangepast aan de nieuwe eindtermen en leerplannen.”

“Voor de leerwerkboeken van BIOgenie+ betekent dat dat we de inhouden hebben doorgelicht en waar nodig herwerkt volgens de suggesties uit het leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast komen we tegemoet aan de procedurele doelen en de ‘STEM’-doelen met online werkblaadjes. Zo bieden we je als leerkracht de vrijheid om te kiezen welke en hoeveel zaken je wilt behandelen. Zo voorkomen we ook dat het boek nodeloos dik wordt.”

“De leerwerkboeken van NW voor jou (Onderzoek- en Ontdekeditie) hadden al een uitgesproken onderzoekende insteek, waardoor de verschillende procedurele doelen al in het boek verwerkt zaten. Waar nodig hebben we de leerwerkboeken ook aangepast naar de conceptuele doelen, zodat je volledig kunt werken in lijn met de nieuwe leerplannen. Ook voor die leerwerkboeken bieden we online werkblaadjes aan om tegemoet te komen aan de STEM-doelen.”

“Voor Solar en NW voor jou GO! bekeken we samen met gebruikers van de uitgaven in hoeverre die boeken beantwoordden aan de nieuwe eindtermen en de didactische cahiers van het Gemeenschapsonderwijs. Waar nodig creëerden we nieuwe inhouden, die we online ter beschikking stellen. Op die manier kunnen leerkrachten met het vertrouwde materiaal aan de slag blijven gaan.”

“Wat doen we voor de B-stroom? Omdat de nieuwe eindtermen en leerplannen een grotere impact hebben op de huidige samenstelling van de leerinhouden, ondersteunen we de gebruikers door de twee leerwerkboeken van Puur Natuur samen aan te bieden aan een voordelige prijs, zodat je als leerkracht toegang hebt tot alle leerinhouden. Bovendien voegen we online de nieuwe leerstof over ruimte toe.”


Kom hier meer te weten over natuurwetenschappen bij Uitgeverij VAN IN >