Veelgestelde vragen over GENIE Fysica en GENIE Fysica GO!

1. Wanneer is het leerschrift en leerboek voor jaar 4 beschikbaar?

Ten vroegste juni zullen de uitgaven volledig digitaal beschikbaar zijn. Je kan de komende weken steeds nieuwe thema's online vinden op vanin.be/geniefysica. Na de paasvakantie worden alle publicatiedatums op de website bekend gemaakt via de planning.

2. Gaan de volledige boeken van jaar 4 er voor september zijn? Of worden ze opnieuw in verschillende delen geleverd?

Ten vroegste juni zullen de uitgaven volledig digitaal beschikbaar zijn. Je kan de komende weken steeds nieuwe thema's online vinden op vanin.be/geniefysica. Na de paasvakantie worden alle publicatiedatums op de website bekend gemaakt via de verschijningsplanning. GENIE Fysica zal als 1 uitgave geleverd worden, en niet opgesplitst in 2 delen.

3. Wat is het verschil tussen GENIE Fysica en GENIE Fysica GO! ?

Voor de 1u-richtingen zijn er 2 verschillende leerplannen bij het KathOndVla. In de uitgave duiden we aan welke inhouden bij welk leerplan horen (basis of verdiepte basis). Vanuit het GO! bevestigt de pedagogische begeleiding dat er geen onderscheid binnen het leerplan basis gemaakt wordt. Bovendien laat een aanbod op maat ons toe om optimaal in te spelen op de leerplannen, hoe klein sommige verschillen ook zijn. Op het einde van de rit behaalt iedereen zijn leerplan en dus ook de eindtermen. 

4. Wat is voor KathOndVla het verschil tussen leerplan basis en verdiepte basis? 

Basis: Nadruk op wetenschappelijke geletterdheid voor de burger van morgen met elementen van wetenschappelijke vorming voor de professional van morgen.

Verdiepte basis: Verdiepte basis maakt  het mogelijk om in de overgang van de tweede naar de derde graad nog aan te sluiten bij een richting met specifieke eindtermen. We maken het verschil duidelijk aan de hand van de layout in het leerschrift. 

5. Moet ik met GENIE Fysica 1u, 2u of 3u werken? 

We maakten overzichtelijke schema's zodat je makkelijk kan zien welke richtingen 1 uur, 2 uur of 3 uur fysica hebben. Hier vind je per richting het aanbod voor het KathOndVla en voor het GO! . 

6. Is er een leerboek? 

Naast de leerschriften in jaar 3 en 4, brengen we voor het 4de jaar ook een leerboek. Dit leerboek bevat alle inhouden voor zowel de 1-, 2- als 3-uursrichtingen en vertrekt van het gekende didactisch concept van de leerschriften. Afhankelijk van jouw klas kan je alleen met een leerboek aan de slag of bied je net extra houvast met het leerschrift.

7. Is er werkboek bij het leerboek? 

Bij het leerboek bieden we geen werkboek aan. We voorzien zowel een ruim aanbod oefeningen in het leerboek als online op diddit, waardoor het gebruik van een werkboek op papier overbodig is. Je hebt dus voldoende oefenmogelijkheden maar niet de extra kosten!

8. Ik geef les in het OVSG. Welke uitgave kan ik gebruiken? 

OVSG sloot overeenkomsten af met de andere onderwijsverstrekkers zodat stedelijke en gemeentelijke scholen leerplannen kunnen gebruiken van het GO! of POV. Je kan dus met GENIE Fysica GO! werken. 

9. Kunnen we ook met GENIE Fysica in biotechnologische STEM-wetenschappen werken?

Ja zeker, we hebben een aparte uitgave GENIE Fysica 3.3 en 4.3. In jaar 4 kun je ook met het leerboek werken voor de richting biotechnologische wetenschappen.

10. Hoe werk je aan STEM-doelen met GENIE Fysica? Komen er naast de 6 bestaande STEM-projecten ook nog andere STEM-projecten bij?

Met GENIE werk je tweeledig aan je STEM-doelen: met de uitgave en met de 6 extra online projecten voor de hele tweede graad. De bestaande STEM-projecten kun je dus inzetten voor de hele tweede graad. Daarboven worden er vanuit de individuele auteursteams van de afzonderlijke wetenschapsvakken extra STEM-taken/projecten aangeboden. In het bijzonder voor richtingen zoals Biotechnologische STEM-wetenschappen of Biotechnieken. Voor fysica en chemie zal er bijvoorbeeld bij elk thema een extra STEM-project zijn. We zijn hier nog volop mee bezig en kunnen je helaas nog geen overzicht aanbieden.

11. Waarom zit massadichtheid niet in het leerschrift van jaar 3? 

Voor het GO! bieden we de module massadichtheid online aan. Massadichtheid wordt voor het GO! in het leerplan eerder bij het vak chemie gezien waar leerlingen het als een stofeigenschap behandelen. Maar jij hebt als leerkracht fysica uiteraard ook de formule massadichtheid nodig om op verder te bouwen. Vandaar sowieso het online aanbod (theorie en oefeningen) zodat je zelf kan kiezen wanneer je het behandelt. Met de nieuwe functionaliteiten in diddit kan je het ook opnemen in een online leerpad via de online opdrachten.

Voor het KathOndVla hebben we de module in de leerschriften opgenomen. 

12. Is er een deel voorzien voor eenheden, beduidende cijfers, etc. aan de start van het 3e jaar?

Omzetting van eenheden, beduidende cijfers, etc. zijn vaardigheden die de leerlingen gedurende het hele jaar nodig hebben. Daarom kozen we voor een online vademecum (dat je ook kan afdrukken voor de leerlingen) en ontdekplaat (mét oefeningen) om alle vaardigheden zoals het omzetten van eenheden, beduidende cijfers, etc. te bundelen. Je vindt dit materiaal zowel bij jaar 3 als jaar 4. 

13. Waarom kiezen jullie er voor om het thema Druk in jaar 3 te zien? 

In jaar 3 is het thema Druk voor iedereen nieuw. Druk in jaar 3 is een logische keuze, het is conceptueel toegankelijker dan bijvoorbeeld versnelde beweging en laat ons toe Archimedeskracht te verklaren. We introduceren vervolgens verplaatsings-en versnellingsvectoren pas bij versnelde beweging in jaar 4 en herhalen daar dan vectordenken nog eens.

De inhoud van de leerschriften is ook optimaal afgestemd met wiskunde. Denk maar aan snelheid en positie kunnen benaderen als functies. We streven op die manier naar een evenwichtige spreiding over beide jaren in de 2e graad om een mooie overgang naar jaar 5 te hebben. 

13. Hoe is GENIE Fysica afgestemd met de inhouden voor wiskunde?

Bij wiskundige vaardigheden wordt de noodzakelijke wiskundekennis beperkt aangebracht. Denk maar aan eerste-en tweedegraadsfuncties, sinus en cosinus, grafieken, … . Deze wiskundige inhouden zijn ook zo goed als mogelijk afgestemd met onze methode wiskunde voor de doorstroomfinaliteit. We ondersteunen vervolgens alle leerlingen met instructiefilmpjes uit onze methode wiskunde (1e én 2e graad) en bieden digitale ontdekplaten rond metrologie en wiskundige vaardigheden, en massadichtheid aan. De ontdekplaten en het bijhorend lesmateriaal laten toe dat jij als leraar in functie van de klasgroep beslist hoe je inspeelt op bepaalde noden.

14. Is er een vaste volgorde van de thema's in jaar 3?

In jaar 3 kan je voor het thema Licht zeker kiezen wanneer je dit in de 2u-richtingen behandelt. Voor de andere thema's geven we een suggestie van volgorde afgestemd op de inhouden wiskunde en mate van abstractie van concepten. Idem voor jaar 4. Wij geven een suggestie van volgorde, afgestemd op wat volgt in de 3e graad. 

15. Is het mogelijk om in jaar 3 te starten met elektrische schakelingen... om de wiskundigen tijd te geven om - bijvoorbeeld- functies te behandelen?

In jaar 3 kan het thema Licht en de (online) module massadichtheid op elk moment in het jaar behandeld worden. Op die manier kan je wachten op de functies bij wiskunde. Door de EVRB te behandelen in jaar 4 is de kennis uit wiskunde in jaar 3 beperkt tot eerste graadsfuncties.  Omwille van een evenwichtige spreiding staat daarom thema Druk in jaar 3.

16. Kan je enkel een e-book aankopen in plaats van de uitgaven op papier? Kun je met andere woordenonline lesgeven met GENIE Fysica?

Je kan inderdaad zonder papier werken en volledig digitaal aan de slag gaan. Voor concrete informatie kan je terecht bij je educatief adviseur

17. Zijn er ook verschillende opdrachten afhankelijk van basis- of verdiepte basis in het boek voor de 1-uurs?

We stemmen optimaal af op de leerplannen. Voor het KathOndVla houdt dat inderdaad in dat je twee leerplannen voor de 1u-richtingen hebt. In de leerschriften spelen we hier met de theorie en de opdrachten optimaal op in. In de leerboeken duiden we aan welke inhouden voor basis en verdiepte basis zijn.  

18. Hebben jullie een apart leerschrift voor de versie basis (economische wetenschappen en humane wetenschappen) en verdiepte basis (voor Latijn) in het 4de jaar de 1 uurs richtingen?

We hebben geen aparte uitgave voor basis en verdiepte basis. Er is 1 leerschrift en we duiden aan welke inhouden de leerlingen van de verdiepte basis bijkomend moeten zien. We hebben de thema's zo uitgewerkt dat die inhoudelijk mooi op elkaar is afgestemd.

19. Kunnen practica /labo’s ook enkel digitaal ingevuld worden en door leerlingen op de een of andere manier digitaal ingediend worden?

In de leerschriften vind je zowel de labo’s achteraan in de uitgave als online in een bewerkbare versie. Zo kun je ze ook digitaal laten indienen. In het leerboek van jaar 4 staan de labo’s enkel online , eveneens in bewerkbare vorm.

20. Zijn de online oefeningen anders dan de oefeningen in het boek? Worden deze automatisch verbeterd en kan je deze evaluatiepunten linken met smartschool?

Online op diddit vind je andere oefeningen dan in het leerschrift of leerboek zodat leerlingen zo veel mogelijk kunnen oefenen op verschillende opgaves. De online oefeningen worden automatisch verbeterend én de leerlingen krijgen ook feedback als ze verschillende keren tegen hetzelfde stuk theorie een fout maken. Ze krijgen dan een kennisclip of stukje theorie uit het boek te zien. Ontdek meer over oefenen in diddit.

In het leerboek vind je een aanbod opgaven die de leerlingen op een apart blad kunnen uitwerken. We maken hier een duidelijk onderscheid tussenoefeningen geschikt voor 1 uur of 2 uur chemie per week. Daarnaast kun je al deze oefeningen uit het leerboek ook integraal terugvinden als leerpad in diddit, als je jouw leerlingen hier graag digitaal mee aan de slag laat gaan . Daarnaast heb je via het leerboek ook toegang tot de extra online oefeningen in diddit, met adaptief oefenpad. Deze laatste oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je in het leerboek kan terugvinden.

Oefeningen in diddit staan niet op punten en kun je dus niet exporteren naar Skore van Smartschool. In diddit kun je ook digitale evaluaties zelf samenstellen uit een aanbod van toetsvragen in diddit. De resultaten van deze online toetsen kun je wel exporteren naar Skore van Smartschool.

21. Zit er een leerlijn in de labo's m.b.t. de onderzoekscompetentie? 

De labo's zullen in de opeenvolgende jaren moeilijker worden, zodat de leerlingen later volledig zelfstandig een onderzoek kunnen opstellen en uitvoeren.

22. Moet er een vademecum  aangekocht worden?

Neen, het vademecum is online beschikbaar via het onlineleerplatform diddit. Het vademecum bevat handige fiches en stappenplannen rond wetenschappelijke vaardigheden en kennis. Je kan zo zelf bepalen welke fiches je wil inzetten van het vademecum en ze zijn zo altijd beschikbaar voor de leerlingen. Vanuit de uitgaven van GENIE wordt er regelmatig via QR-codes verwezen naar het vademecum.  

23. Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn tussen wiskunde en wetenschappen?

Bij het uitwerken van GENIE Chemie zorgen we voor een optimale afstemming met de andere STEM-vakken. We hebben ervoor gezorgd dat bepaalde onderdelen (zoals vectoren en krachten)  goed afgestemd zijn tussen de vakken wiskunde en exacte wetenschappen. 

24. Wordt er een jaarplan voorzien bij GENIE Fysica?

In diddit zul je een voorstel tot jaarplan vinden. We zorgen er ook voor dat de STEM-projecten in dit jaarplan een plaats krijgen.

25. Hoe houdt GENIE Fysica rekening met de voorkennis van de leerlingen?

Leerlingen hebben al veel voorkennis uit het vakken zoals natuurwetenschappen, wiskunde of de basisoptie wetenschappen. GENIE Fysica bouwt verder op die voorkennis en legt goed de link met die inhouden. 

In de leerschriften van jaar 3 en 4 kun je voor het aanbieden van de nieuwe leerstof aan de slag met het onderdeel 'Verken'. In dit onderdeel van een thema wordt de nieuwe leerstof verbonden aan de eerder geleerde stof en geeft het richting aan het verdere verloop van je les. Zo heb jij een duidelijk beeld van het startpunt
van de klas en de leerlingen, want niet elke leerling volgde dezelfde basisopties in de eerste graad. Waar nodig ondersteunen we het activeren van voorkennis met kennisclips en online oefeningen.

In het leerboek bieden we een duidelijk overzicht van wat de leerlingen al kunnen/kennen en welke nieuwe leerstof hier verder wordt bij aangeboden. Als leerkracht kun je zelf bepalen hoe uitgebreid je bij dit onderdeel blijft stilstaan. Merk je dat er onderdelen opgefrist moeten worden? Dan vindt je extra online oefeningen op diddit. Waar nodig ondersteunen we deze fase met kennisclips waar bepaalde inhouden kernachtig worden herhaald. Je kan dit ook als differentiatiemateriaal inzetten.

26. Zijn er voldoende oefenkansen voorzien in GENIE Fysica?

In de leerschriften vind je een groot aanbod oefeningen in de uitgave zelf, op maat van het aantal uur per week chemie. In het onderdeel 'Aan de slag' kan de leerling verder oefenen op verschillende niveaus. Je hebt basisoefeningen en doordenkers. Het verschil in niveau is subtiel aangeduid aan de hand van de nummering van de oefeningen. De oefeningen beslaan bovendien een brede waaier aan werkvormen.

Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod online oefeningen aan op diddit. Deze oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je kan vinden in het leerschrift. Per thema en hoofdstuk kan elke leerling op diddit adaptief oefenen op zijn/haar eigen niveau. Iedere oefenreeks voegt steeds opnieuw vragen samen uit onze database, waardoor de leerling steeds nieuwe combinaties van opgaven krijgt. Een oefenreeks combineert bovendien verschillende werkvormen. Elke oefenreeks bevat 3 verschillende niveaus. Afhankelijk van hoe goed de oefeningen gaan, zal de leerling moeilijkere of makkelijkere oefeningen aangeboden krijgen. Zo zijn leerlingen écht aan het leren, op hun eigen niveauen ritme.  

In het leerboek vind je een aanbod opgaven die de leerlingen op een apart blad kunnen uitwerken. We maken hier een duidelijk onderscheid tussen oefeningen geschikt voor 1 uur of 2 uur chemie per week. Daarnaast kun je al deze oefeningen uit het leerboek ook integraal terugvinden als leerpad in diddit, als je jouw leerlingen  hier graag digitaal mee aan de slag laat gaan. Daarnaast heb je via het leerboek ook toegang tot de extra online oefeningen in diddit, met adaptief oefenpad. Deze laatste oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je in het leerboek kan terugvinden.