Veelgestelde vragen over GENIE Chemie en GENIE Chemie GO!

1. Wanneer is het leerschrift en leerboek voor jaar 4 beschikbaar?

Ten vroegste juni zullen de uitgaven volledig digitaal beschikbaar zijn. Je kan de komende weken steeds nieuwe thema's online vinden op vanin.be/geniechemie. Na de paasvakantie worden alle publicatiedatums op de website bekend gemaakt via de planning.

2. Wat is het verschil tussen GENIE Chemie en GENIE Chemie GO! ?

Verschillende leerplannen voor 1u-richtingen
Voor de 1u-richtingen zijn er 2 verschillende leerplannen bij het KathOndVla. In de leerschriften voor de 1u-richtingen duiden we aan welke inhouden bij welk leerplan horen. Vanuit het GO! bevestigt de pedagogische begeleiding dat er geen onderscheid binnen het leerplan basis gemaakt wordt. 

Inhoudelijke verschillen
Een aanbod op maat laat ons toe om optimaal in te spelen op de leerplannen, hoe klein sommige verschillen ook zijn. Zo moeten leerlingen in het KathOndVla bolstaaf- en bolschilmodellen behandelen (jaar 3), terwijl dit in het GO! niet is opgenomen. In jaar 4 zijn er grotere verschillen. Zo zal voor KathOndVla in thema 1 al meteen met oxidatiegetallen gewerkt worden om formules te leren schrijven, dat komt bij GO! pas later aan bod bij redoxreacties. De opbouw van de soorten reacties is in thema 5 dus anders opgevat in beide uitgaves. Vervolgens behandelt KathOndVla enkel ideale gassen bij normomstandigheden, terwijl GO! traditioneel in de 2u-richtingen de volledig ideale gaswet ziet.

Op het einde van de rit behaalt natuurlijk iedereen zijn leerplan en dus ook de eindtermen. 

3. Ik geef les in het OVSG. Welke uitgave kan ik gebruiken? 

OVSG sloot overeenkomsten af met de andere onderwijsverstrekkers zodat stedelijke en gemeentelijke scholen leerplannen kunnen gebruiken van het GO! of POV. Je kan dus met GENIE Chemie GO! werken. 

4. Moet ik met GENIE Chemie 1u of 2u werken? 

We maakten een overzicht zodat je makkelijk ziet welke richtingen 1 uur of 2 uur chemie hebben. Hier vind je per richting het aanbod voor het KathOndVla en voor het GO! . 

5. Zijn er ook verschillende opdrachten afhankelijk van basis- of verdiepte basis in het boek voor de 1-uurs?

We stemmen optimaal af op de leerplannen. Voor het KathOndVla houdt dat inderdaad in dat je twee leerplannen voor de 1u-richtingen hebt In de leerschriften spelen we hier met de theorie en de opdrachten optimaal op in. In de leerboeken duiden we aan welke inhouden voor basis en verdiepte basis zijn.  

6. Hebben jullie een apart leerschrift voor de versie basis (economische wetenschappen en humane wetenschappen) en verdiepte basis (voor Latijn) in het 4de jaar de 1 uurs richtingen?

We hebben geen aparte uitgave voor basis en verdiepte basis. Er is 1 leerschrift en we duiden aan welke inhouden de leerlingen van de verdiepte basis bijkomend moeten zien. We hebben de thema's zo uitgewerkt dat die inhoudelijk mooi op elkaar is afgestemd.

7. Is er een leerboek? 

Naast de leerschriften in jaar 3 en 4, brengen we voor het 4de jaar ook een leerboek. Dit leerboek bevat alle inhouden voor zowel de 1- als 2-uursrichtingen en vertrekt van het gekende didactisch concept van de leerschriften. Afhankelijk van jouw klas kan je alleen met een leerboek aan de slag of bied je net extra houvast met het leerschrift.

8. Is er bij het leerboek ook een werkboek? 

Bij het leerboek bieden we geen werkboek aan. We voorzien zowel een ruim aanbod oefeningen in het leerboek als online op diddit, waardoor het gebruik van een werkboek op papier overbodig is. Je hebt dus voldoende oefenmogelijkheden maar niet de extra kosten!

9. Kan je enkel een e-book aankopen in plaats van de uitgaven op papier? Kun je met andere woorden online lesgeven met GENIE Chemie?

Je kan inderdaad zonder papier werken en volledig digitaal aan de slag gaan. Voor concrete informatie kan je terecht bij je educatief adviseur

10. Kunnen we ook met GENIE Chemie in biotechnologische STEM-wetenschappen werken?

Ja zeker, dat zijn dezelfde inhouden als GENIE Chemie 3.2. en GENIE Chemie 4.2. Waar nodig bieden we extra labo’s bij de thema’s aan voor deze richting. 

11. Hoe werk je aan STEM-doelen met GENIE Chemie? Komen er naast de 6 bestaande STEM-projecten ook nog andere STEM-projecten bij?

Met GENIE werk je tweeledig aan je STEM-doelen: met de uitgave en met de 6 extra online projecten voor de hele tweede graad. De bestaande STEM-projecten kun je dus inzetten voor de hele tweede graad. Daarboven worden er vanuit de individuele auteursteams van de afzonderlijke wetenschapsvakken extra STEM-taken/projecten aangeboden. In het bijzonder voor richtingen zoals Biotechnologische STEM-wetenschappen of Biotechnieken. Voor fysica en chemie zal er bijvoorbeeld bij elk thema een extra STEM-project zijn. We zijn hier nog volop mee bezig en kunnen je helaas nog geen overzicht aanbieden.

12. Zien de leerlingen in jaar 3 al iets over chemisch rekenen? 

In het leerschrift van jaar 3 gaan we daar nog niet op in. Dat doen we pas in jaar 4. Maar online bieden we voor sterke klassen/leerlingen graag al een aanbod chemisch rekenen aan zodat je op het einde van het schooljaar nog de nodige uitdaging kunt bieden ter voorbereiding van jaar 4. 

13. Massadichtheid behoort sinds de hervorming tot chemie, hoe wordt dit concreet weergegeven in GENIE Chemie en GENIE Chemie GO!?

In de leerplannen wordt massadichtheid als een stofeigenschap behandeld. Ook de pedagogische begeleiding GO! ziet het zo. Maar net omdat het bij fysica ook traditioneel aan bod komt, bieden we het ook daar aan bij het online lesmateriaal. Jij als leerkracht kiest dan zelf of je het ook in de lessen fysica behandelt.

Leerlingen zullen dit in GENIE Chemie als een stofeigenschap behandelen en hier horen ook labo's bij om zelf op onderzoek te gaan.

14. Wordt bij GENIE Chemie de leerstof van mol en molaire massa in het 3e of het 4e jaar voorzien?

We voorzien de leerstof over mol en molaire massa in het vierde jaar. Voor de sterke leerlingen voorzien we online materiaal om deze leerstof al in het derde jaar te bestuderen.

15. Worden er in het derde jaar ook al samengestelde stoffen bekeken, of zit dat integraal in het vierde jaar?

Samengestelde stoffen bespreken we in het vierde jaar. Net zoals bij de leerstof over de mol zullen we rond dit thema online materiaal voorzien om op die manier de sterke leerlingen uit te dagen. 

16. Kunnen practica /labo’s ook enkel digitaal ingevuld worden en door leerlingen op de een of andere manier digitaal ingediend worden?

In de leerschriften vind je zowel de labo’s achteraan in de uitgave als online in een bewerkbare versie. Zo kun je ze ook digitaal laten indienen. In het leerboek van jaar 4 staan de labo’s enkel online, eveneens in bewerkbare vorm.

17. Zijn de online oefeningen anders dan de oefeningen in het boek? Worden deze automatisch verbeterd en kan je deze evaluatiepunten linken met smartschool?

Online op diddit vind je andere oefeningen dan in het leerschrift zodat leerlingen zo veel mogelijk kunnen oefenen op verschillende opgaves. De online oefeningen worden automatisch verbeterend én de leerlingen krijgen ook feedback als ze verschillende keren tegen hetzelfde stuk theorie een fout maken. Ze krijgen dan een kennisclip of stukje theorie uit het boek te zien. 

In het leerboek bieden we een duidelijk schematisch overzicht van wat de leerlingen al kunnen/kennen en welke nieuwe leerstof hier verder wordt bij aangeboden. Als leerkracht kun je zelf bepalen hoe uitgebreid je bij dit onderdeel blijft stilstaan. Merk je dat er onderdelen opgefrist moeten worden? Dan vindt je extra online oefeningen op diddit. Waar nodig ondersteunen we deze fase met kennisclips waar bepaalde inhouden kernachtig worden herhaald. Je kan dit ook als differentiatiemateriaal inzetten.

Oefeningen in diddit staan niet op punten en kun je dus niet exporteren naar Skore van Smartschool. In diddit kun je ook digitale evaluaties zelf samenstellen uit een aanbod van toetsvragen in diddit. De resultaten van deze online toetsen kun je wel exporteren naar Skore van Smartschool.

18. Zit er een leerlijn in de labo's m.b.t. de onderzoekscompetentie? 

De labo's zullen in de opeenvolgende jaren moeilijker worden, zodat de leerlingen later volledig zelfstandig een onderzoek kunnen opstellen en uitvoeren.

19. Wordt er bij de labo's rekening gehouden met de adviezen uit de bundel Chemicaliën op school?

We hebben bij elk labo aandacht voor veiligheid. We vertrekken hier inderdaad vanuit de adviezen die worden opgelegd.

20. Wordt er in jullie methode extra ingezet op risico-analyses?

Ja zeker, we starten het thema rond veiligheid en geven ook elke keer de veiligheidspictogrammen en richtlijnen mee in duidelijke rode kaders. We bieden ook risico-analyses aan voor elk labo.

21. Moet er een vademecum  aangekocht worden?

Neen, het vademecum is online beschikbaar via het onlineleerplatform diddit. Het vademecum bevat handige fiches en stappenplannen rond labotechnieken, wetenschappelijke vaardigheden en kennis. Je kan zo zelf bepalen welke fiches je wil inzetten van het vademecum en ze zijn zo altijd beschikbaar voor de leerlingen. Vanuit de uitgaven van GENIE wordt er regelmatig via QR-codes verwezen naar het vademecum.

22. Worden bij de labo's vaardigheden en attitudes geëvalueerd?

Om de labo's te evalueren bieden we de nodige evaluatieinstrumenten en rubrics aan.

23. Wordt er een jaarplan voorzien bij GENIE Chemie?

In diddit zul je een voorstel tot jaarplan vinden. We zorgen er ook voor dat de STEM-projecten in dit jaarplan een plaats krijgen.

24. Hoe houdt GENIE Chemie rekening met de voorkennis van de leerlingen?

Leerlingen hebben al veel voorkennis uit het vakken zoals natuurwetenschappen, wiskunde of de basisoptie wetenschappen. GENIE Chemie bouwt verder op die voorkennis en legt goed de link met die inhouden. 

In de leerschriften van jaar 3 en 4 kun je voor het aanbieden van de nieuwe leerstof aan de slag met het onderdeel 'Verken'. In dit onderdeel van een thema wordt de nieuwe leerstof verbonden aan de eerder geleerde stof en geeft het richting aan het verdere verloop van je les. Zo heb jij een duidelijk beeld van het startpunt
van de klas en de leerlingen, want niet elke leerling volgde dezelfde basisopties in de eerste graad. Waar nodig ondersteunen we het activeren van voorkennis met kennisclips en online oefeningen.

In het leerboek bieden we een duidelijk overzicht van wat de leerlingen al kunnen/kennen en welke nieuwe leerstof hier verder wordt bij aangeboden. Als leerkracht kun je zelf bepalen hoe uitgebreid je bij dit onderdeel blijft stilstaan. Merk je dat er onderdelen opgefrist moeten worden? Dan vindt je extra online oefeningen op diddit. Waar nodig ondersteunen we deze fase met kennisclips waar bepaalde inhouden kernachtig worden herhaald. Je kan dit ook als differentiatiemateriaal inzetten.

25. Zijn er voldoende oefenkansen voorzien in GENIE Chemie?

In de leerschriften vind je een groot aanbod oefeningen in de uitgave zelf, op maat van het aantal uur per week chemie. In het onderdeel 'Aan de slag' kan de leerling verder oefenen op verschillende niveaus. Je hebt basisoefeningen en doordenkers. Het verschil in niveau is subtiel aangeduid aan de hand van de nummering van de oefeningen. De oefeningen beslaan bovendien een brede waaier aan werkvormen.

Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod online oefeningen aan op diddit. Deze oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je kan vinden in het leerschrift. Per thema en hoofdstuk kan elke leerling op diddit adaptief oefenen op zijn/haar eigen niveau. Iedere oefenreeks voegt steeds opnieuw vragen samen uit onze database, waardoor de leerling steeds nieuwe combinaties van opgaven krijgt. Een oefenreeks combineert bovendien verschillende werkvormen. Elke oefenreeks bevat 3 verschillende niveaus. Afhankelijk van hoe goed de oefeningen gaan, zal de leerling moeilijkere of makkelijkere oefeningen aangeboden krijgen. Zo zijn leerlingen écht aan het leren, op hun eigen niveauen ritme.  

In het leerboek vind je een aanbod opgaven die de leerlingen op een apart blad kunnen uitwerken. We maken hier een duidelijk onderscheid welek oefeningen geschikt zijn voor 1 uur of 2 uur chemie per week. Daarnaast kun je al deze oefeningen uit het leerboek ook integraal terugvinden als leerpad in diddit, als je jouw leerlingen  hier graag digitaal mee aan de slag laat gaan. Daarnaast heb je via het leerboek ook toegang tot de extra online oefeningen in diddit, met adaptief oefenpad. Deze laatste oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je in het leerboek knan terugvinden.

26. Als een leerling de QR-code scant, gaat die dan automatisch de video/opdracht/... die eraan gekoppeld is? Of moet er eerst nog een account aangemaakt worden door de leerling? 

Bij het scannen van de QR-code wordt de leerling doorverwezen naar diddit. Daar moet die eerst inloggen. Mobiel gaat dit ook vlot met bv. de Smartschoolgegevens, Microsoft, ... Daarna wordt de leerling meteen naar de juiste video, pdf ... verwezen. Je hoeft dus als leerkracht geen materiaal open te zetten voor de leerling. Het materiaal waarnaar we verwijzen in het leerschrift of leerboek is automatisch ook beschikbaar voor de leerling.

Werk je liever niet met smartphones in de klas? Dan kunnen jij en je leerlingen gewoon al het materiaal op diddit terugvinden bij het online lesmateriaal. Ook via het e-book en het bordboek wordt er direct gelinkt naar het juiste materiaal bij de QR-codes.