Algemene voorwaarden 'heb je al gekozen 2021' actie

Artikel 1

Uitgeverij VAN IN nv, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem (hierna ‘VAN IN’ genoemd) organiseert de ‘heb je al gekozen 2021’ actie zonder aankoopverplichting die loopt van 19 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 om 23:59 uur.

Artikel 2

Deelname aan de wedstrijd staat open voor leerkrachten, directies en werknemers van het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel.

Om de objectiviteit te vrijwaren sluiten we volgende doelgroepen uit: de actieve auteurs van VAN IN ( zij die een auteursvergoeding ontvangen), werknemers van VAN IN en familieleden van werknemers van VAN IN.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Uitgeverij VAN IN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Uitgeverij VAN IN uit te sluiten. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen aan deze actie.

Artikel 3 - Prijs

De prijzen is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaars, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien deze niet binnen 1 maand na afloop van de wedstrijd reageert op het bericht van Uitgeverij VAN IN. Uitgeverij VAN IN behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

De prijs bestaat uit één gratis comfort pack voor het leerkrachtenteam voor schooljaar 2021-2022. Dit omvat enkel comfort packs van Uitgeverij VAN IN, niet van andere uitgeverijen. Een comfort pack is de digitale leerkrachtlicentie voor diddit en de methodes van Uitgeverij VAN IN. We definiëren een leerkrachtenteam als een groep leerkrachten die in één school een specifiek vak in een specifiek leerjaar inrichten. Bovendien definiëren we een school als één fysieke locatie. Scholen van dezelfde scholengemeenschap die op verschillende campussen lesgeven, behoren dus niet tot ‘één school’. De maximumwaarde van een comfort pack is € 62,00. Comfort Packs zijn geldig vanaf 15 augustus 2021 tot en met 31 juni 2022.

De gewonnen comfort packs zullen in schooljaar 2022-2023 niet automatisch verlengd en in rekening gebracht worden.

De winnaar zal door de jury gekozen worden. De bekendmaking van de winnaar van de actie zal maximaal 1 maand na het einde van de actie plaatsvinden. De winnaars zullen persoonlijk worden gecontacteerd.

Artikel 4 - Disclaimer

VAN IN behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of haar verloop te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dat rechtvaardigen. VAN IN kan niet aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd als gevolg van omstandigheden buiten haar wil om.

VAN IN kan niet aansprakelijk worden gesteld als door een geval van overmacht bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden worden gewijzigd. VAN IN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten, van welke aard of om welke reden dan ook, die toe te schrijven zouden zijn aan deelname aan de actie, en dat in welke vorm dan ook. Evenmin kan zij aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten of typfouten op het communicatiemateriaal.

Artikel 5 – Communicatie

VAN IN behoudt zich het recht voor om over de deelnemers, de deelnemende projecten en de winnaar te communiceren voor promotionele doeleinden. 

Artikel 6 - Privacy

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Uitgeverij VAN IN nv, Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem. Zo wordt een vlotte afhandeling van de wedstrijd gegarandeerd en kan VAN IN de deelnemer informeren over haar huidige en toekomstige aanbiedingen.

Daarbij verwijzen we naar de wet op de privacy, waarvan de laatste update te vinden is op 22/05/2018 via https://www.vanin.be/nl/privacy/general. De deelnemer beschikt altijd over de mogelijkheid om de door hem/haar verstrekte gegevens te raadplegen, te verbeteren of te wijzigen, of zich te verzetten tegen de verdere verwerking van die gegevens. Daartoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen aan voorgemeld adres of een e-mail te sturen naar mailsecundaironderwijs@vanin.be.

Klachten

Heeft u eventuele klachten over het verloop van de wedstrijd? Neem dan contact op via mailsecundaironderwijs@vanin.be

Toestemming

Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemt u toe dit wedstrijdreglement gelezen en goedgekeurd te hebben.