Meer informatie


Doelgroep

Maatwerk rekenen is ontwikkeld voor kinderen die problemen hebben met rekenen. In de praktijk blijkt vaak dat die kinderen de elementaire vaardigheden niet voldoende beheersen, zoals bijvoorbeeld de oriëntatie in de getallenstructuur en de hoofdbewerkingen. Juist daarom besteedt Maatwerk rekenen aan die onderdelen veel aandacht. 


Rekenproblemen

Maatwerk rekenen speelt in op de rekenproblemen van twee doelgroepen: 

  • Leerlingen in de lagere school (leerjaar 1 tot 6): bij hen gaat het meestal om moeilijkheden in de elementaire rekenvaardigheden en de toepassingsgebieden.
  • Leerlingen in het buitengewoon onderwijs: bij hen betreffen de problemen vaak het totale reken-wiskundeprogramma.

 

Kijk op www.maatwerkrekenen.be voor een uitgebreide toelichting.