5.3.5 Checklist om het schooleigen leerlingdossier te onderzoeken


Stelling

Beoordeling

 
 Algemene uitgangspunten  
 1. Het leerlingdossier bevat functionele informatie op het niveau van het kleuteronderwijs.
 
 2. Het leerlingdossier bevat functionele informatie op het niveau van het lager onderwijs.
 
 3. Er is voldoende continuïteit in de gegevensverzameling van kleuter over lager onderwijs.
 
 4. Er is een goede informatiedoorstroming van kleuter- naar lager onderwijs.
 
 5. Er is een goede informatiedoorstroming van lager naar secundair onderwijs.
 
 6. De gegevensdoorstroming van kleuter- naar lager onderwijs gaat samen met multidisciplinair overleg.
 
 7. De gegevensdoorstroming van lager naar secundair onderwijs gaat samen met multidisciplinair overleg.
 
 8. Het leerlingdossier sluit aan bij de visie op zorgbeleid van de teamleden.
 
 9. Het registreren van gegevens voor het leerlingdossier is voor alle teamleden voldoende duidelijk.
 
 10. Het leerlingdossier sluit aan bij het schoolconcept inzake het zorgbeleid.
 
 11. Het leerlingdossier is de basis voor het registreren en signaleren van vaststellingen op leerlingniveau.
 
 12. Het leerlingdossier is de basis voor het analyseren en diagnosticeren van vaststellingen.
 
 13. Het leerlingdossier is de basis voor het voorbereiden en uitvoeren van oplossingen op leerlingniveau.
 
 14. In het team zijn duidelijke afspraken over het registreren, inventariseren en bewaren van gegevens voor het leerlingdossier.
 
 15. In het team zijn duidelijke afspraken over wie inzagerecht heeft in de gegevens van het leerlingdossier en onder welke voorwaarden.
 
 16. In het kleuteronderwijs zijn test en toetsen functioneel gespreid over het schooljaar.
 
 17. In het lager onderwijs zijn test en toetsen evenwichtig en functioneel gespreid over het schooljaar.
 
 18. In het leerlingdossier is voldoende ruimte voor het registeren van werkpunten.
 
 19. In het leerlingdossier is ruimte voor het evalueren en opvolgen van specifieke begeleidingsinterventies.
 
 20. Het leerlingdossier bevat een voldoende uitgewerkt handelingsplan voor leerlingen met een stagnatie of vertraging in hun ontwikkeling.
 
 Schoolspecifieke items  
   
   


Stelling

Beoordeling

 
Het leerlingdossier inhoudelijk  
21. Het leerlingdossier bevat relevante informatie voor het multidisciplinair overleg.
 
 22. Het leerlingdossier bevat relevante informatie voor overleg met de CLB-medewerker.
 
 23. Het leerlingdossier bevat relevante informatie voor overleg met externe begeleiders.
 
24. Het leerlingdossier bevat relevante informatie voor gesprekken met de ouders.
 
 25. De klassenraad steunt op de gegevens van het leerlingdossier bij de beslissing over de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.
 
26. De teamleden van het kleuteronderwijs krijgen bij het registreren van de gegevens voor het leerlingdossier voldoende organisatorische en structurele ondersteuning.
 
 27. De teamleden van het lager onderwijs krijgen bij het registreren van de gegevens voor het leerlingdossier voldoende organisatorische en structurele ondersteuning.
 
 28. De teamleden van het kleuteronderwijs krijgen bij het analyseren en diagnosticeren van de gegevens in het leerlingdossier voldoende organisatorische en structurele ondersteuning..
 
 29. De teamleden van het lager onderwijs krijgen bij het analyseren en diagnosticeren van de gegevens in het leerlingdossier voldoende organisatorische en structurele ondersteuning.
 
 30. Het leerlingdossier geeft een voldoende genuanceerd beeld van de beginsituatie van de leerling.
 
 31. Het leerlingdossier bevat voldoende identificatiegegevens van de leerling.
 
 32. Het leerlingdossier bevat voldoende informatie over de instroomkenmerken van de leerling.
 
 33. Het leerlingdossier bevat voldoende informatie over resultaten van specifieke onderzoeken door externe hulpverleners.
 
 34. Het leerlingdossier bevat voldoende informatie over de schoolloopbaan van de leerling.
 
 35. Het leerlingdossier geeft een beeld van de totale persoonlijkheidsontwikkeling en bevat gegevens over zowel de cognitieve ontwikkelingsaspecten als over de emotionele ontwikkeling, gedragsproblemen, werkhouding, lichamelijke ontwikkeling.
 
 36. Het leerlingdossier geeft ook een beeld van de sterke kanten van de leerling. Wat gaat wél goed op school? Wat motiveert de leerling? In welke omstandigheden functioneert hij op zijn best? Hoe wordt hij best begeleid?
 
 37. Het leerlingdossier bevat voldoende relevante observatiegegevens.
 
38. Het leerlingdossier bevat een overzicht van de leerresultaten van de leerling.
 
 39. Het leerlingdossier bevat voldoende relevante informatie over klasinterne begeleidingsinterventies.
 
 40. Het leerlingdossier bevat voldoende relevante informatie over klasexterne begeleidingsinterventies.
 
 Schoolspecifieke items