3.6.1 Getuigschriften uitgereikt door het schoolbestuur

In het gewoon basisonderwijs (erkend, gefinancierd of gesubsidieerd) reikt het schoolbestuur op het einde van het lopende schooljaar een getuigschrift basisonderwijs uit aan de regelmatige leerlingen die het gewoon lager onderwijs hebben voltooid en die in voldoende mate de doelen hebben bereikt die in het leerplan zijn opgenomen. Vanaf 1 september 2015 wordt het getuigschrift basisonderwijs gekoppeld aan die leerplandoelen die gericht zijn op het bereiken van de eindtermen. De klassenraad bekijkt daarbij het totaalbeeld van het kind. Het gaat noch om een verenging tot enkele leergebieden, noch om een ‘afvinken’ van alle leerplandoelen.

Ook in het buitengewoon basisonderwijs kunnen de schoolbesturen van de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen een getuigschrift basisonderwijs uitreiken. Komen daarvoor in aanmerking: de regelmatige leerlingen die het buitengewoon lager onderwijs hebben voltooid en die de leerdoelen van een handelingsplan hebben bereikt, die door de onderwijsinspectie worden beschouwd als gelijkwaardig met de doelen van het gewoon LO. De directeur zendt daartoe aan de coördinerend inspecteur van het buitengewoon onderwijs vóór 1 juni van het lopende schooljaar per leerling of leerlingengroep een aanvraag- en verantwoordingsformulier (model bij BaO/2000/2). Voor de verschillende leergebieden en leerdomeinen vermeldt de klassenraad het gevolgde leerplan en het niveau, leerjaar, graad, ... (conform het handelingsplan). Voor leerplandoelen die niet worden gerealiseerd, geeft de klassenraad een motivering en eventueel leerdoelen die als gelijkwaardig worden beschouwd.

De onderwijsinspectie brengt vóór 20 juni van het lopende schooljaar de directeur op de hoogte van haar beslissing voor welke leerlingen de leerdoelen als gelijkwaardig worden beschouwd en voor welke leerlingen dat niet zo is.


Procedure

In het kader van het streven naar planlastvermindering wordt vanaf 1 september 2015 de procedure voor de toekenning van het getuigschrift vereenvoudigd: scholen moeten geen lijsten en geen afzonderlijk dossier per leerling meer samenstellen.

 • Na 20 juni beslist de KLASSENRAAD op grond van alle beschikbare informatie over de toekenning van het getuig-schrift. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemming beslist de voorzitter van de klassenraad.

  De klassenraad wordt gevormd door de leraars die samen met de voorzitter (de directeur of zijn afgevaardigde) de verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of aan een individuele leerling.
 • De notulen van de beraadslaging van de klassenraad worden opgenomen in een speciaal register dat gedurende ten minste vijftien jaar op school aanwezig moet zijn en door de onderwijsinspectie kan worden gecontroleerd.
 • De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door alle leden van de klassenraad. Elk lid van de klassenraad is tot geheimhouding van de beraadslaging verplicht.
 • De datum van uitreiking van het getuigschrift is de laatste dag van het schooljaar. De directie staat in voor het drukken van de getuigschriften, uitgereikt door het schoolbestuur. Ze worden gemaakt op stevig wit papier (A4-formaat), naar het model dat gevoegd is bij BaO/98/11. Vanaf 1 september 2015 is dat model aangepast.

  Het invullen van de (officiële) voornaam, familienaam, geboortedatum en geboorteplaats geschiedt op grond van een officieel document.

  Elk getuigschrift wordt ondertekend door de voorzitter van de klassenraad of de voorzitter van de examencommissie, door ten minste de helft van de leden van de klassenraad of ten minste de helft van de leden van de examencommissie, door de voorzitter van het schoolbestuur en door de houd(st)er van het getuigschrift.

  Aan een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, levert de schooldirectie een verklaring af met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs.
 • De beslissing omtrent het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs moet uiterlijk op 30 juni aan de ouders worden meegedeeld. Vanaf deze datum heeft een leerling die het getuigschrift niet krijgt ook recht op (naast het hierboven vermelde attest) een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.

  Tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs kan door de ouders beroep worden aangetekend. Zie hiervoor punt 6 van de betrokken circulaire.
 • Wanneer een leerling overlijdt in het schooljaar waarin hij normaliter het getuigschrift basisonderwijs zou ontvangen hebben, dan kan de klassenraad alsnog beslissen om het getuigschrift basisonderwijs postuum aan deze leerling toe te kennen.
 • Wanneer een getuigschrift basisonderwijs verloren gegaan is, dan kan de school een attest uitreiken ter vervanging van het verloren getuigschrift. Het attest vermeldt de datum van de uitreiking van het getuigschrift.
 • Wie een wijziging van naam en voornaam verkregen heeft op basis van de terzake geldende wetgeving, kan bij de school die het getuigschrift heeft uitgereikt of bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten een nieuw getuigschrift met de nieuwe naam aanvragen. Bij de aanvraag moet het oorspronkelijke getuigschrift basisonderwijs ingeleverd worden en moeten ook stukken worden toegevoegd die de naamswijziging aantonen.
 • Het getuigschrift basisonderwijs kan niet worden ingehouden omwille van onbetaalde schoolfacturen (zie 3.10 Kostenbeheersing).