5.2.6 Suggesties voor een duidelijke profielomschrijving van de zorgcoördinator

Beleidsondersteunende taken en opdrachten  Wie?   Wanneer?
Actualiseren van het pedagogisch project en/of deelaspecten van het schoolwerkplan vanuit een ‘nieuwe’ visie op ‘de zorgbrede school’ en de samenwerkingskansen binnen de scholengemeenschap
 • Voor welke aspecten van de schoolwerking?
 • Vanuit welke documenten?
 • Vanuit welke afspraken op schoolniveau? Binnen de scholenge-meenschap?
 • In welk document is de gefinaliseerde tekst opgenomen?
 • ...
   
 Organiseren (uitwerken) en opvolgen van een sterktezwakteanalyse, zelfevaluatie, ...
 • Voor welke aspecten van de schoolwerking?
 • Vanuit welke documenten?
 • In welk document is de gefinaliseerde tekst opgenomen?
 • ...
   
Implementeren van een leerplan
 • Voor welk leergebied of leerdomein?
 • Vanuit welke documenten of teksten?
 • Vanuit welke interventies op schoolniveau (afspraken met groepsleraren, ...)?
 • Hoe wordt de specifieke ‘zorgbrede invalshoek’ hierin verwerkt?
 • ...
   
Opstellen van een beleids- en nascholingsplan van de school
 • Voor welke aspecten van de schoolwerking?
 • Vanuit welke documenten (het nascholingsplan én het prioriteitenplan van de school)?
 • In welk document is de gefinaliseerde tekst opgenomen?
 • ...
   
Uitwerken van leer- en ontwikkelingslijnen
 • Voor welk leergebied of leerdomein?
 • Hoe verloopt de ondersteuning (teamoverleg, andere documenten, ...)?
 • Vanuit welke interventies op schoolniveau (afspraken met groepsleraren, ...)?
 • Wie bewaakt de specifieke begeleiding van de zittenblijvers? Hoe?
 • Welke afspraken voor binnenklasdifferentiatie (ook voor leerlingen die méér aankunnen ...) worden hierin verwerkt?
 • ...
   
Organiseren en coördineren van overleg
 • Opstellen van een draaiboek voor de verschillende participanten.
 • Voorbereiden, leiden en begeleiden van het overleg (MDO) en de verslaglegging.
 • Organiseren van thema-avonden, ouderavonden, oudercontacten, werkgroepen, kernoverleg, ...
 • Organiseren van specifiek overleg voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • De informatiedoorstroming organiseren van en naar de externe begeleiders (logopedisten, GON-begeleiders, ...).
 • ...
   
 Initiatieven ontwikkelen om de kleuterparticipatie te verhogen en de ouderbetrokkenheid te versterken
 • Opstellen van een draaiboek voor de verschillende participanten: informatie voor de ouders, afspraken voor de kleuteronderwijzeressen.
 • Organiseren van specifiek overleg voor ouders van (veelvuldig) afwezige kleuters.
 • De informatiedoorstroming organiseren van en naar de andere participanten (CLB, LOP, Kind en Gezin, andere externe organisaties, ...).
 • Organiseren van specifiek overleg voor ouders van (veelvuldig) afwezige kleuters.
 • ...
   
Inventariseren van materiaal, naslagwerken, pedagogisch-didactische informatie (orthotheek, documentatiecentrum, inventaris van software, ...)
 • Voor welk leergebied of leerdomein?
 • Omschrijf interventies op schoolniveau, afspraken met groepsleraren, ...
 • Inventariseer het materiaal voor ‘eerstelijnszorg in de leerlingen-groep’ en voor klasexterne begeleiding.
 • ...
   
ICT-ondersteuning op leerlingen- of teamniveau
 • Voor welke leerlingengroep of doelgroep?
 • Omschrijf inhoud en werkvorm, het leergebied of leerdomein, codeer de software specifiek bruikbaar voor preventie en remediëring bij bepaalde leerinhouden.
 • Samenwerking met groepsleraar en/of andere participanten.
 • ...
   
Opvolgen van de leervorderingen en de voortgang/leerwinst (periodieke toetsen van het volgsysteem, diagnostische toetsen of tests, andere evaluaties, ...)
 • Voor welke leerling(en) of leerlingengroep(en)?
 • Omschrijf de test, toets of ander evaluatiemiddel, ...
 • Wie doet wat? Waar? Wanneer? Voor welke aspecten van de schoolwerking?
 • ...