5.3.8-6 Vijf uitgewerkte voorbeelden van communicatie over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Voorbeeld 1  Intakegesprek

Doel
Situering

Een intakegesprek is een gesprek over het kind dat school en ouders na de aanmelding of bij een eerste inschrijving in de school hebben. Het doel ervan is elkaar te informeren, elk vanuit de eigen situatie (school / thuis).

Specifieke situaties:
 • de inschrijving van een anderstalige nieuwkomer;
 • de inschrijving van een leerling na een schoolverandering;
 • de inschrijving van een kind bij een schoolverandering omwille van een conflictsituatie (in de vroegere school of in het gezin);
 • de inschrijving van een kind na een periode van huisonderwijs.
Met een intake waarin de ouders nadrukkelijk worden aangesproken als partners in de be-geleiding en opvoeding van hun kind zet de school in een vroegtijdig stadium de toon voor de wijze waarop zij in het vervolg van de schoolloopbaan van het kind met de ouders wil omgaan.

Participanten
 • de ouder(s)
 • de directeur of een ander teamlid
In de vermelde specifieke situaties is het zinvol de groeps- of klasleraar bij het gesprek te betrekken.

Voorbereiding Sommige scholen vragen aan de ouders om als voorbereiding op een intakegesprek een vragenlijst in te vullen (met bespreekpunten, vragen). Dat vergemakkelijkt het inhoudelijk verloop van het gesprek maar kan voor sommige ouders (in de concrete gezinssituatie) ook bedreigend overkomen.

De directeur (of het betrokken teamlid) zorgt dat de voorziene informatie voor de ouders beschikbaar is (zie 3.9 ‘Informatie voor de ouders bij de eerste inschrijving van hun kind’).

Verloop
Organisatie
Vragen ter inspiratie

Info van de ouder(s) naar de directeur / leraar

De school hoort van de ouders:
 • hoe zij hun eigen kind zien, wat hun verwachtingen zijn over zijn verdere ontwikkeling;
 • hoe zij aankijken tegen de rol van de school;
 • hoe belangrijk ze een goed samenspel tussen school en thuis vinden.
De ouders kunnen informatie geven over het karakter van het kind, zijn kenmerken:
 • ze weten hoe het kind reageert op andere kinderen;
 • hoe vlug of hoe langzaam zijn ontwikkeling tot nu toe is verlopen. 
Ook ervaringen van het kinderdagverblijf, van de kleuterschool of (bij een schoolverandering) van de vorige school, kunnen worden ingebracht. 

Ouders beschikken over veel (ervarings-)kennis met betrekking tot hun eigen kind. Daarnaast kunnen ouders de school vertellen waarom zij juist voor deze school hebben gekozen en wat hun verwachtingen zijn.

Zij kunnen in de vermelde ‘specifieke situaties’ de school hierover meer informatie geven.

Info van de leraar / directeur naar de ouder(s)

De school kan op dat moment vertellen:
 • hoe het pedagogisch klimaat eruit ziet;
 • wat de school belangrijk vindt;
 • hoe onderwijs wordt gegeven en wat zij kunnen doen als onverhoopt het leren van een kind haperingen ondervindt. 
De school kan de ouders ook vertellen of en hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen en wat de verwachtingen daarbij zijn.

De directeur / leraar van de school beschikt over veel achtergrondinformatie en ervaringskennis over de ontwikkeling van kinderen in het algemeen. Hij maakt duidelijk:
 • welke mogelijkheden er op groepsniveau zijn voor extra ondersteuning (klasintern, klasextern);
 • hoe leraren leer- en ontwikkelingsproblemen vaststellen en signaleren;
 • hoe zij op groepsniveau individualiseren en differentiëren;
 • hoe hulp van externen (leden van het zorgteam) wordt ingezet.
De directeur / leraar informeert de ouders:
 • over de verdere informatiedoorstroming (website, schoolgids, schriftelijke mededelingen, agenda, …);
 • over de schoolorganisatie wat betreft extramurosactiviteiten (en de daarbij samenhangende kosten);
 • over de basisuitrusting (onder meer voor bewegingsopvoeding);
 • over de betrokkenheid van de ouders bij de schoolorganisatie in het algemeen (hand-en-spandiensten, overlegorganen, …).

 Opvolging
 De directeur / leraar maakt met de ouders afspraken over:
 • welke leraren welke informatie uit het gesprek krijgen en wat in het leerlingendossier wordt opgeslagen (zeker voor wat betreft de vermelde specifieke situaties);
 • wanneer de ouders opnieuw worden uitgenodigd voor vervolggesprekken of rapportbesprekingen.