5.2.6 Suggesties voor een duidelijke profielomschrijving van de zorgcoördinator

Checklist profielomschrijving voor de zorgcoördinator:

Mogelijke taken op het niveau van een scholengemeenschap: 
een aanspreekpunt zijn voor de zorgcoördinatoren van de verschillende scholen uit de scholengemeenschap,  
overlegmomenten met alle zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap organiseren, eventueel in samenspraak met het CLB of de begeleiding,  
een ondersteuningswerk voor de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap uitbouwen,  
beginnende zorgcoördinatoren (van de scholengemeenschap) begeleiden en coachen,  
gemeenschappelijke zorginitiatieven coördineren,  
de samenwerking met externen helpen organiseren,  
de samenwerking tussen de scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs binnen of buiten de scholengemeenschap organiseren,
 
...  

Mogelijke taken op schoolniveau:
vanuit een door het schoolteam gedragen visie en een gezamenlijke doelgerichtheid een beleid ontwikkelen,  
zichtbaar’ aanspreekpunt zijn voor elke zorgvraag in de school (vanwege leerlingen, leraren, ouders, externe hulpverleners, ...),
 
de curriculumdifferentiatie voor individuele leerlingen of voor groepen van leerlingen organiseren en coördineren (differentiatie in doelen, inhouden, werkvormen, groeperingsvormen, evaluatie, tempo, ...),
 
gedifferentieerde leertrajecten organiseren en ondersteunen,
 
pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar maken,
 
een brugfunctie uitoefenen tussen school en CLB,
 
de samenwerking met het buitengewoon onderwijs organiseren,
 
het gebruik van een leerlingvolgsysteem introduceren en ondersteunen,
 
de registratie van nuttige informatie over de leerlingen organiseren en toegankelijk maken voor alle betrokkenen,  
het intern (multidisciplinair) overleg organiseren,  
de contacten met externen (CLB, gespecialiseerde diensten, welzijnssector, opleiders en nascholers, ...) organiseren,  
een ondersteuningsnetwerk uitbouwen,  
een toegankelijk documentatiecentrum inrichten,
 
de ouderbetrokkenheid stimuleren en de contacten met ouders organiseren,
 
het zorgbeleid evalueren,
 
...  

Mogelijke taken bij de ondersteuning van het handelen van de leraar: x 
didactische suggesties geven op het gebied van omgaan met diversiteit (= preventief vermijden dat het onderwijsgedrag achterstanden en/of problemen genereert)  
hulpmiddelen op het gebied van detectie en probleemanalyse aanreiken,  
een handelingsgerichte diagnostiek ondersteunen,  
meewerken aan het opstellen van een handelingsplan,  
samen naar oplossingen en interventies zoeken,  
samen de interventies en de algemene aanpak opvolgen en evalueren,  
leerkrachten collegiaal coachen,
 
...  


Mogelijke taken bij het ondersteunen van het begeleiden van leerlingen:
ondersteuning bieden bij observaties, testen en toetsen,  
samen met de groepsleraar vaststellingen analyseren,
 
individuele leerlingen (of groepen van leerlingen met dezelfde zorgvraag) begeleiden,
 
het zorgbeleid buiten de klascontext overnemen,
 
aanvullende expertise bieden bij de eerstelijnszorg van de groepsleraar,
 
de handelingsplanning (samen) uitvoeren,
 
het welbevinden van de leerling versterken,
 
...