5.7 Nuttige websites i.v.m. zorg

www.autismecentraal.com
Informeert en ondersteunt, geeft het tweemaandelijks tijdschrift ‘Autisme Centraal’ uit, en naast andere publicaties, beschikt het over een handige literatuurlijst en een gespecialiseerd documentatiecentrum.

www.autismevlaanderen.be
Vlaamse Vereniging Autisme. Publiceert nieuws, activiteiten, artikels, ervaringen. Geeft lees- en kijktips.

www.autsider.net
De site van de Stichting Autsider biedt informatie over en voor het autistisch spectrum, maar ook over enkele stoornissen die er veel op lijken. De Nederlandse Stichting is een initiatief voor en door autisten en hun familie.

www.balansdigitaal.nl
Vereniging van ouders en kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen.

www.basislink.nl
Bij de doelgroep ‘leerkrachten en ouders’ is een link naar zorgverbreding met algemene en specifieke thema’s zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerlingvolgsystemen. Bij de algemene thema’s horen bv. beelddenken, CLB, kindermishandeling en hoogbegaafdheid. Leerkrachten kunnen ook de sites in de linklijst voor kinderen bekijken.

www.bednet.be
Bednet vzw (in samenwerking met de ziekenhuisschool van Leuven) wil de continuïteit van het onderwijs voor zieke leerlingen waarborgen. Bednet legt via internet de link tussen het zieke kind en de eigen klas en leerkracht. Het kind kan op die manier rechtstreeks de les volgen die in de klas doorgaat.

www.bekina.org
Bekina is een werkgroep voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten. Deze vereniging wil de opvang en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en adolescenten, maar ook deze van de onderpresteerders onder hen die door hun hoogbegaafdheid eventueel in moeilijkheden komen met de omgeving, bevorderen. Ze probeert bij te dragen tot hun maximale zelfontplooiing opdat zij hun bijdrage aan de maatschappij optimaal kunnen realiseren met verantwoordelijkheidszin in een geest van begrip en respect.

boeketje-onderwijs.skynetblogs.be
Op deze blog vind je besprekingen van boeken die te maken hebben met het onderwijs in het algemeen en leer-, ontwikkelings- en socio-emotionele problemen in het bijzonder.

www.cebco.be
Kortrijkse vereniging of Centrum ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (CeBCO). Heeft als doel nieuwe inzichten in het kader van de denkontwikkeling in Vlaanderen te introduceren en de toepassing ervan te stimuleren in onderwijskundige, pedagogische en therapeutische settings. Het centrum biedt een vormingsaanbod (op maat) aan. Op de site vind je ook materialen en publicaties door leden van de vereniging en uiteraard ook links. Interessant zijn de nieuwsbrieven waarop je een abonnement kunt nemen en het betrokken archief.

www.digilife.be/schoolnet/
Is een portaalsite voor de educatieve sector in Vlaanderen en Nederland. Zowel de leerkracht, student als ouder kunnen er terecht voor allesomvattende info over onderwijs, teleleren, ICT op school, educatieve initiatieven,...

www.dyspraxis.be
Vereniging voor ouders van leerlingen met een coördinatie-ontwikkelingsstoornis of Developmental Coordination Disorder (DCD). De stuurgroep van de vereniging bestaat zowel uit ouders als uit professionelen en neemt verschillende initiatieven om de belangen van de kinderen met DCD te behartigen.

www.eurekaonderwijs.be
Opvang van leerlingen met leerstoornissen uit lager onderwijs of eerste graad secundair onderwijs.

www.gripvzw.be/leerkrachten
Educatieve pakketten rond het thema diversiteit en inclusie van mensen met een handicap.

www.hoogbegaafdvlaanderen.be
Een zeer uitgebreide Vlaamse informatieve website over alle aspecten van hoogbegaafdheid. Deze website is een initiatief van ouders van hoogbegaafde kinderen en wordt voortdurend bijgewerkt.

www.hoogbloeier.be
Een site van Sabine Sypré, een Gentse moeder van vier hoogbegaafde kinderen.
Naast een blog komen thema’s aan bod, recensies van boeken, artikels, de agenda met maandelijkse praat- en info-avonden. Ten slotte vind je er verschillende links rond hoogbegaafdheid, gebundeld per thema.

www.impulsdigitaal.nl
Vereniging voor volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen. De Landelijke Patiëntenvereniging Impuls is actief op het gebied van activiteiten , bv. AD(H)D-cafés, lectuur, webwinkel (boeken, DVD’s, folders), links.

www.iswlimits.be/nlonderwijs.asp
Limits is een onafhankelijke vzw opgericht in 1993. Het is uitgegroeid tot een advies-, bemiddelings- en opleidingscentrum inzake geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW). De site heeft een onderdeel ‘Steunpunt Onderwijs’, waar o.a. een beleidsplan ‘geweld, pesten en OSG op school’ te downloaden is.
Link naar www.ond.vlaanderen.be/ antisociaal gedrag met onder meer een ‘Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid’ inzake pesten en geweld op school.

www.kindermishandeling.org
In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) werkzaam. De VK’s zijn meldpunten voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen.

www.koc.be
Een kennis- en ondersteuningscentrum dat personen met een handicap en hun begeleiders ondersteunt in hun zoektocht naar de meest geschikte hulpmiddelen. Interessante links. Tevens hulpmiddelen voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis.

www.landelijknetwerkautisme.nl
Management op gebied van onderwijs en autisme. Geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken met het oog op goed onderwijs voor kinderen met autisme. Publiceert o.a. signaleringslijsten ASS.

www.leerzorgsite.be
Klascement is een site waarop leerkrachten uit heel Vlaanderen eigen bijdragen in verband met o.a. leren, didactiek kunnen aanbieden. Op de website www.leerzorgsite.be wordt uit dat aanbod een selectie gemaakt omwille van de bruikbaarheid bij kinderen met een beperking. De documenten, artikels, websites, programma’s werden kritisch geëvalueerd op eenvoudig taalgebruik, aanbieden van visuele ondersteuning, stapsgewijze aanpak.

www.letop.be
Beheert een interactieve werkmap ‘Leerzorg’ met heel veel nuttige informatie. Letop publiceert maandelijks een gratis nieuwsbrief met diverse rubrieken. Heeft een verzameling links naar websites over leerstoornissen.

www.mijnbijzonderbrein.be
De site laat u kennismaken met alle activiteiten die de Koning Boudewijnstichting op het vlak van ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen ontwikkelt. ‘Mijn bijzonder brein’ is een participatieproject over de ontwikkelingsstoornis ADHD in België. Interessante documentatie en video’s.

www.netwerkleerproblemen.be

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen is de opvolger van de voormalige Stichting Leerproblemen. Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen vervult een klankbordfunctie voor individuen en groepen met interesse voor leerproblemen en leerstoornissen.

www.nieuwsbriefleren.be.
Website met daarop alle tot nu toe verschenen nummers van de Nieuwsbrief Leren. Dit is een net- en koepeloverstijgende nieuwsbrief op het vlak van leermoeilijkheden. Deze verschijnt 8 maal per jaar. De thematische index is handig als je op zoek bent naar informatie over een bepaald thema. Je kunt je via de website gratis abonneren op de nieuwsbrieven.

nieuwsbrief-leren.skynetblogs.be
Op deze blog vind je links naar interessante websites over leer-, ontwikkelings- en socio-emotionele problemen. Een korte uitleg gidst je telkens naar de interessantste rubrieken.

www.nld.be
Praatgroepen en doorverwijzingsadressen voor diagnose en therapie van kinderen met NLD (non verbal learning disorder of disability / niet-verbale leerstoornissen). Soms wordt ook VSLD (visuospatial learning disorder) gebruikt. Veel tips en info voor de onderwijzenden.

www.pass-partout.be
PASS is een zelfhulpgroep voor mensen met autisme(spectrum), en reken maar dat ze veel plezier maken: koken, uitstappen, ...

www.pravoo.com
Nieuwe site van het Pravoo-instituut (PRAktijk Voor Orthopedagogische en Orthodidactische activiteiten). Het Nederlands instituut is in Vlaanderen (tot nu toe) het meest gekend voor het leerlingvolgsysteem. Het werd opgericht in 1988 door Luc Koning, bekend van o.a. Praxis(-Bulletin) en het GLOOT-model. Hij introduceerde het begrip orthotheek.

www.prodiagnostiek.be
Enkele jaren geleden sloegen de onderwijskoepels en de CLB-centrumnetten de handen in elkaar en hebben een project opgestart om diagnostische protocollen binnen onderwijs te ontwikkelen. Deze protocollen zijn concreet uitgewerkte procedures die vastleggen hoe in de diagnostische praktijk gehandeld en beslist moet worden met inbegrip van de specifieke instrumenten en de bijbehorende interpretatie- en beslissingscriteria. Deze procedures worden dus de leidraad om het diagnostisch proces te structureren. Momenteel zijn er 2 protocollen beschikbaar: vermoeden van lees- en spellingproblemen en vermoeden van rekenproblemen. Verstandelijke beperking en gedragsproblemen volgen.

www.selectiefmutisme.nl
Selectief mutisme is een sociale angststoornis. In ons land is er nog geen vereniging van ouders van kinderen met selectief mutisme. De site geeft diagnostische criteria en behandelingen van het selectief niet-spreken van het kind. Links naar Engelstalige websites zoals www.selectivemutismcenter.org.

www.sig-net.be
Vormingsdienst voor personen met een handicap en hun begeleiders. SIG staat voor Stichting Integratie Gehandicapten. SIG betekent ook Sterk In Grenzen verleggen.

softie-en-het-ware-meer.skynetblogs.be
Op deze blog vind je besprekingen van gratis educatieve software. Bij elke bespreking hoort een diavoorstelling van enkele schermafbeeldingen. Op deze manier krijg je snel een vrij volledige indruk.

www.sprankel.be
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen. Bestaat sinds 1989.

www.steunpuntdyslexie.nl
Het Steunpunt Dyslexie voor ouders is in Nederland ontwikkeld door de landelijke oudervereniging Balans. Zie ook Steunpunt ADHD.

sticordibank.wikispaces.com
Sticordi-bank bij de Nieuwsbrief Leren. De rubriek ‘Voorbeelden van goede praktijk’ bevat concrete voorbeelden van sticordi-maatregelen en begeleidingsplannen uit Vlaamse basis- en secundaire scholen. Sticordi is een acroniem voor STImuleren, Compenseren, Relativeren of Remediëren en Dispenseren of Differentiëren.

www.tbraams.nl
Webkrant van Braams & Partners, specialisten in leerstoornissen. Tom Braams is een onderwijspsycholoog die boeken en artikelen over leerstoornissen schrijft. Hij en zijn team zijn vooral bekend voor de aanpak van dyslexie en dyscalculie. Uitgebreide en gestructureerde links.

www.tourette.be
Vlaamse Vereniging voor leerlingen met het syndroom van Tourette, een neurologische stoornis met als kenmerken zowel vocale als motorische tics.

www.tourette.nl
Nederlandse informatieve website van de Stichting Gilles de la Tourette. Je bekomt er algemene informatie over het syndroom van Gilles de la Tourette. Op het beschermde deel van de site kan je specifiekere onderwerpen aantreffen.

www.vzwcoma.be
Site van de nieuwe Vlaamse Liga NAH die ijvert voor de ideale ‘zorg-op-maat’ voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsels (NAH).

www.wai-not.be
www.wai-not.org
WAI-NOT promoot ICT en internetgebruik bij de opleiding en begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen. WAI-NOT wil daarmee de digitale kloof verder vernauwen om zo de sociale integratie te ondersteunen. WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te internetten binnen een voor hen toegankelijke online-omgeving. Daartoe staat het WAI-NOT Pretpark ter beschikking. Deze aangepaste website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. Contactadres: Tervuurstesteenweg 295 te 3001 Heverlee.

www.zitstil.be
Zelfhulpgroep voor kinderen en volwassenen met ADHD. Het Centrum legt zich al meer dan 20 jaar toe op de ontwikkeling van kennis en overdracht van specifieke informatie.

www.zorgzaamomgaan.be
Onafhankelijke vereniging die gericht is op ontwikkelingsmogelijkheden en -stoornissen. Geeft gratis een periodiek e-zine uit: ‘Aan(ge)dacht-ruimte’. Voor vorige edities kun je terecht op de webblog http://aan-ge-dacht.skynetblogs.be/