5.3.8-5 Het leerlingdossier of het kind- of leerlingvolgsysteem als basisdocument bij de communicatie

Het leerlingdossier moet het mogelijk maken om snel en efficiënt specifieke zorgvragen te detecteren, te analyseren en te inventariseren, en erover te communiceren met alle participanten (de leerling zelf, andere teamleden, de ouders, externen). 

Informatie over de positieve kenmerken van de betrokken leerling
We gaan op zoek naar krachten en kansen van de betrokken leerling. Hierdoor krijgen we een andere vorm van communicatie dan wanneer we alleen maar de problemen opsommen.

 • Wat vindt de betrokken leerling leuk om te doen?
 • Waar is hij/zij goed in?
 • Wat gaat wèl goed op school?
 • Welke aanpak werkt goed?
 • In welke omstandigheden functioneert hij/zij best?
 • Wat weten we over zijn welbevinden en tevredenheid?
Informatie over de schoolloopbaan van het kind
 • Is er informatie beschikbaar over de voorschoolse opvang van het kind?
 • Welke informatie is doorgegeven van het vorige onderwijsniveau, van de vorige school?
 • Is er informatie over vroegere conflictsituaties op school?

Informatie over de fase van het zorgcontinuüm waarin de leerling wordt gesitueerd
Bij welke onderwijsleersituaties en voor welke leerinhouden van het gemeenschappelijk curriculum worden problemen of tekortkomingen vastgesteld? Welke specifieke onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften zijn er op het vlak van:

 • emotionele ontwikkeling;
 • sociale ontwikkeling;
 • gedragsproblemen;
 • leerontwikkeling;
 • werkhouding;
 • attitudevorming;
 • cognitieve ontwikkeling;
 • lichamelijke / motorische ontwikkeling.

Voor een leerling in de fase van de brede zorg:

 • Voor welke leerinhouden is er differentiatie in werkvormen en taken?
 • Welke observaties, toets- of testresultaten, specifieke zorgvragen, foutenanalyses, … zijn hiervoor verzameld?
 • Voor welke leerinhouden en activiteiten is er weinig / geen / een verhoogd / een verzwakt welbevinden en tevredenheid?

Voor een leerling in de fase van de verhoogde zorg:

 • Welke maatregelen afgestemd op de specifieke onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn voorzien?
   • remediërende;
   • differentiërende; 
   • compenserende (voor welke deelaspecten van welke leergebieden?);
   • dispenserende maatregelen (voor welke deelaspecten van welke leergebieden?).
 • Welke bevindingen van het multidisciplinair overleg of vanuit de klassenraad zijn geregistreerd en welke maatregelen zijn genomen? In welke mate beantwoorden deze aan de zorgvraag van de leerling?
 • Werd voor de leerling een individueel leertraject afgesproken en uitgewerkt (handelingsplanning)?
 • Worden vorderingen, resultaten of mislukkingen regelmatig geëvalueerd? 
 • Werd het handelingsplan bijgestuurd?
 • Hebben de compenserende en dispenserende maatregelen en het individuele leertraject gevolgen voor de overgang naar het volgende leerjaar (of leergroep)?
 • Wordt de leerkracht van de volgende klas tijdig betrokken bij dit overleg?
 • Heeft dit ook gevolgen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs?
 • Welke afspraken zijn hierover al gemaakt met de ouders?


(Zie ook 5.3.4.)