2.8.2-3 Aanvullende lestijden voor geïntegreerd onderwijs (GON)

Het GEÏNTEGREERD ONDERWIJS is een samenwerking tussen het gefinancierd/gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om jongeren met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.
De school voor buitengewoon onderwijs krijgt hiervoor aanvullende lestijden en/of aanvullende uren (het GON-pakket).

Voorwaarden

 • De leerlingen die geïntegreerd onderwijs volgen, moeten voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden in het gewoon onderwijs.
 • De GON-leerling moet in het bezit zijn van een ‘gemotiveerd verslag’. Dat ‘verslag’ vervangt het vroegere inschrijvingsverslag (attest en protocol) en het integratieplan. Het ‘gemotiveerd verslag’ bevat ten minste:
   1. de synthese van het handelingsgericht diagnostisch traject dat voor de leerling werd doorlopen (fase van uitbreiding van zorg);
   2. een beschrijving van de onderwijsbehoeften en sterktes van de leerling; 
   3. een beschrijving van de ondersteuningsbehoeften van de ouders die samengaan met de onderwijsbehoeften van de leerling;
   4. een beschrijving van de ondersteuningsbehoeften van het schoolteam die samengaan met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en die de school voor gewoon onderwijs formuleert in overleg met de leerling, de ouders, het schoolteam en het CLB;
   5. een beschrijving van de maatregelen, met inbegrip van de compenserende of dispenserende maatregelen die voor de leerling al genomen zijn of nodig zijn;
   6. de motivering dat de ondersteuning in het kader van het geïntegreerd onderwijs, in combinatie met compenserende of dispenserende maatregelen, nodig en voldoende geacht wordt om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen.
 • De GON-leerlingen die georiënteerd worden naar de types basisaanbod / 1 en 8 moeten het voorafgaand schooljaar minstens negen maanden voltijds, in het desbetreffende type, buitengewoon onderwijs gevolgd hebben.
De aanvraag voor bijkomende lestijden voor leerlingen met ASS in het kader van GON gebeurt via bijlage 3 of 4 bij NO/2006/02.
De aanvraag moet uiterlijk op 15 mei verstuurd worden naar de administratie (AgODI Onderwijsdiensten, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB − Scholen en Leerlingen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel).

De additionele hulp

De additionele hulp kan gericht zijn op:
 • collegiale ondersteuning (teamgerichte werking);
 • leerlinggerichte werking;
 • oudergerichte werking;
 • planning;
 • materiaalaanpassing;
 • materiële ondersteuning.

De aanwending van het GON-pakket

Het GON-pakket wordt bepaald aan de hand van het aantal GON-leerlingen die de school voor buitengewoon onderwijs begeleidt op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar. Dit GON-pakket dient zo efficiënt mogelijk ingezet te worden in het belang van en volgens de wisselende behoeften van de GON-leerlingen en hun scholen.
Om dit te bereiken kan, in overleg met de GON-partners, het GON-pakket flexibel worden aangewend. Deze flexibiliteit kan tweeledig zijn:
 1. Op schooljaarbasis voor de samenstelling van het GON-team van de school.
  De school stelt op basis van het toegekende GON-pakket het GON-team samen voor een volledig schooljaar om de verschillende integratieplannen te realiseren. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat de betrekkingen die worden opgericht binnen het GON-pakket onderworpen zijn aan de decreten rechtspositie.
 2. Tijdens het schooljaar t.a.v. de leerlingen.
  Afhankelijk van de behoeften én mogelijkheden van de GON-leerlingen en de scholen voor gewoon onderwijs kan de begeleiding in de loop van het schooljaar van intensiteit en inhoud verschillen. Dit houdt in dat er in de loop van een schooljaar verschuivingen qua ondersteuning en ondersteuner(s) kunnen zijn. Ook de integratie van leerlingen die geen eenheden voor het GON-pakket genereren (bv. omwille van een matige handicap) kan begeleid worden.
Het schoolbestuur beslist jaarlijks over de aanwending van de aanvullende lestijden uit het GON-pakket.
 • Indien de additionele hulp onderwijskundig is: lestijden ASV.
 • Indien de additionele hulp niet onderwijskundig is: uren afhankelijk van de discipline.
In de opdracht kan een tijdelijk personeelslid, maar ook rechtstreeks een vastbenoemd personeelslid worden aangesteld.
Leraren die begeleider zijn van het geïntegreerd onderwijs (GON) kunnen in die uren vast benoemd worden indien ze voldoen aan de geldende voorwaarden.

GON-lestijden/lesuren voor het schooljaar 2015-2016

De Vlaamse Regering heeft beslist om de GON-lestijden/lesuren en uren en de punten voor de integratietoelage voor het schooljaar 2015-2016 in elke dienstverlenende GON-school buitengewoon onderwijs te bevriezen op het niveau van het schooljaar 2014-2015.

Als gevolg hiervan:

 • zullen de dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs op 1 september 2015 kunnen blijven beschikken over de equipe van GON-begeleiders van het schooljaar 2014-2015;
 • blijven personeelsleden buitengewoon onderwijs met expertise op het gebied van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beschikbaar voor ondersteuning in scholen voor gewoon onderwijs;
 • hebben de CLB’s de tijd om nauwgezet, en met toepassing van de nieuwe criteria zoals geformuleerd in het M-decreet, het handelingsgericht traject met alle actoren te doorlopen en het overleg te voeren om de verslaggeving voor GON af te ronden.