4.8 Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling

Begrippen

Terbeschikkingstelling wegens ONTSTENTENIS VAN BETREKKING (TBS-OB)


Bij het begin van het schooljaar verdeelt de inrichtende macht de betrekkingen waarop zij volgens het lestijdenpakket recht heeft onder de vastbenoemde personeelsleden. 

Ook voor de vastbenoemde personeelsleden met een bepaald verlof voorziet de inrichtende macht een opdracht.

Indien in een bepaald ambt niet voldoende lestijden beschikbaar zijn om de opdracht van een vastbenoemd personeelslid te garanderen, moet dat personeelslid ter beschikking worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking.

Reaffectatie

Men wijst een terbeschikkinggesteld personeelslid toe in ‘hetzelfde ambt’.

Wedertewerkstelling

Men wijst een terbeschikkinggesteld personeelslid toe in een ‘ander ambt’.

4.8.1 Richtlijnen i.v.m. terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling

Voor uitvoerige informatie verwijzen we naar PERS/2003/08.

Vooraleer tot een terbeschikkingstelling te kunnen overgaan dienen een aantal maatregelen te worden genomen (o.m. een einde stellen aan alle tijdelijke diensten).
Zie punt 3.1 en 3.2 van PERS/2003/08.

Personeelsleden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om ter beschikking gesteld te kunnen worden. 
Zie punt 3.3 van PERS/2003/08.

Het personeelslid met de kleinste dienstanciënniteit zal ter beschikking worden gesteld. Is de dienstanciënniteit gelijk, dan geldt de ambtsanciënniteit. 
Zie punt 3.6 en 3.7 van PERS/2003/08. 

De terbeschikkingstellingen gaan in op 1 september, ook als de school als teldatum de eerste schooldag van oktober heeft. 
Zie punt 3.9 van PERS/2003/08.

De inrichtende machten moeten elk jaar de terbeschikkingstellingen melden aan het departement onderwijs. Tevens wordt een verklaring van het personeelslid toegevoegd om een WACHTGELD (of een afstand van wachtgeld) te bekomen.
Dit gebeurt met een RL-1 in het begin van het schooljaar.

Het formulier PERS 7 is afgeschaft voor de scholen die elektronisch communiceren met het departement.
Volgende reaffectatiecommissies zijn bevoegd: 
  • de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap;
  • de reaffectatiecommissie van de scholengroep; 
  • de Vlaamse reaffectatiecommissie.
Voor de samenstelling, bevoegdheden en werking van deze commissies: zie punt 4.2 en 8.6.1 van PERS/2003/08.


Zowel inrichtende machten als personeelsleden kunnen bezwaar indienen tegen genomen beslissingen van de verschillende reaffectatiecommissies. 
Zie punt 4.6 van PERS/2003/08.

In bepaalde gevallen kan een personeelslid een reaffectatie of wedertewerkstelling weigeren. 
Zie punt 4.7 van PERS/2003/08.

Zie ook:
  • de bezoldigingregeling bij TBS: punt 6 en 7 van PERS/2003/08;
  • reaffectatie of wedertewerkstelling: punt 8.2 van PERS/2003/08;
  • wedertewerkstelling in gewoon en buitengewoon onderwijs: punt 8.2.2 van PERS/2003/08;
  • rechten en verplichtingen i.v.m. reaffectatie en wedertewerkstelling: punt 8.5 van PERS/2003/08.

4.8.2 Te volgen werkwijze bij TBS, reaffectatie en wedertewerkstelling in het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!)

Zie Dagboek p.327-328

4.8.3 Te volgen werkwijze bij TBS, reaffectatie en wedertewerkstelling in het gesubsidieerd onderwijs

Zie Dagboek p.328-329