3.17 Veiligheidsbeleid

De school dient een ‘dossier VEILIGHEIDSBELEID’ samen te stellen. Dat dossier bevat de documenten, die de overheden bevoegd voor deze materie eisen en documenten, waarmee de school kan aantonen dat zij een WELZIJNSBELEID voert conform de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (de welzijnswet). De bewijslast inzake het veiligheidsbeleid ligt bij het schoolbestuur.

Enkele voorbeelden (niet-limitatieve opsomming):

  • beleidsverklaring, globaal preventieplan, jaarlijks actieplan;
  • vademecum personeel;
  • verslagen Comité Preventie en Bescherming op het Werk/overlegcomité (CPBW);
  • taakomschrijving van de preventieadviseur(s) en van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
  • veiligheidinstructies;
  • attesten van keuring bij ontvangst of bij indienstneming van toestellen, attesten van onderhoudskeuring;
  • verslagen van verplichte keuringen;
  • brandpreventieverslag, evacuatieplan, verslag en evaluatie van evacuatieoefeningen;
  • ...

De wetgeving voorziet dat de werkgever i.c. het schoolbestuur, de nodige deskundigheid in huis heeft om het welzijnsbeleid uit te voeren zoals de wet voorschrijft (veiligheidscoördinator). De nodige deskundigheid dient aanwezig te zijn in de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (Interne Dienst PBW).

Voor die veiligheidsaspecten waarvoor de deskundigheid niet aanwezig is in de Interne Dienst PBW dient de werkgever een beroep te doen op een Externe Dienst PBW, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor de crisissituatie ‘brand’ zijn er wettelijke voorschriften (zie 3.3).

De bovenvermelde welzijnswet werd op 11 juni 2002 uitgebreid met het KB betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De meest recente initiatieven op het gebied van regelgeving, bevoegd in deze materie, zijn een wet (10 januari 2007 en 6 februari 2007) en een KB (17 mei 2007) die op 16 juni 2007 van kracht werden. 

Ook in dat KB wordt de werkgever verplicht een actief en dynamisch preventiebeleid te voeren.

Sinds deze nieuwe regelgeving wordt de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk aangezien als een onderdeel van de bescherming tegen psychosociale belasting die door het werk wordt veroorzaakt. De regelgeving verduidelijkt de procedures en rollen van verschillende betrokken partijen. Zie 5.6 Probleemgedrag op school.