3.14 Schoolreglement

3.14.1 Algemeen

Schoolbesturen moeten voor al hun scholen, met toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap, een SCHOOLREGLEMENT opstellen dat de relaties tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

In het kader van het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs (zie BaO/2012/01) moet de school de ouders voorafgaand aan de eerste inschrijving op de hoogte brengen van het schoolreglement en het pedagogisch project (zie 3.12).

Het informeren van de ouders kan zowel schriftelijk als elektronisch gebeuren. De ouders moet gevraagd worden of ze een papieren versie van het schoolreglement en het pedagogisch project wensen te ontvangen.

Bij wijzigingen aan het schoolreglement moeten ouders zich opnieuw akkoord verklaren. Als ze niet akkoord gaan, eindigt de inschrijving van de leerling op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Een leerling kan pas ingeschreven worden wanneer de ouders het schoolreglement en het pedagogisch project tekenen voor akkoord. Zonder dit schriftelijk akkoord is er geen inschrijving.

Voor materies waarbij ouders een individuele keuze kunnen maken die door de regelgeving gegarandeerd wordt, kan die individuele keuze van de ouders niet via het schoolreglement worden geregeld of ingeperkt. Door de regelgeving gegarandeerde individuele keuzes:

 • keuze van levensbeschouwelijke vakken (in het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd officieel gewoon en buitengewoon onderwijs, alsook in de gesubsidieerde vrije scholen die de keuze godsdienst en niet-confessionele zedenleer aanbieden);
 • toestaan van publicaties van foto’s van leerlingen, bv. van extramurosactiviteiten op de website van de school of in de schoolkrant; deelname aan niet-verplichte activiteiten, …
 • kunnen niet gebeuren via de ondertekening van het schoolreglement. Ze vormen afzonderlijke handelingen.
De schoolraad moet betrokken worden bij het opstellen van het schoolreglement en later bij elke wijziging ervan.

3.14.2 Kleuteronderwijs

Het schoolreglement voor het kleuteronderwijs bevat ten minste de volgende bepalingen:
 1. afspraken over de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van de Vlaamse Gemeenschap en van de rechtspersonen die daarvan afhangen (SPONSORING en reclame door derden: zie 3.20 Zorgvuldig bestuur);
 2. de BIJDRAGEN die aan de ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen die daarop kunnen gegeven worden (schooluitstappen, theatervoorstellingen, sportactiviteiten, oudervereniging, ...); zie 3.10: Kostenbeheersing in het basisonderwijs; ouders moeten een inschatting kunnen maken van de grootte van de jaarlijkse bijdragen die hun kunnen gevraagd worden;
 3. een ENGAGEMENTSVERKLARING: deze bevat wederzijdse afspraken tussen school en ouders over het oudercontact, aanwezigheden, individuele begeleiding en een positief engagement tegenover het Nederlands (zie BaO/2009/02 ‘Engagementsverklaring in het basisonderwijs’);
 4. de afspraken in verband met het ROOKVERBOD: naast de bepalingen dient opgenomen op welke wijze de overtreding van het rookverbod wordt gesanctioneerd;
 5. bepalingen in verband met ONDERWIJS AAN HUIS, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide: ook vijfjarige kleuters komen in aanmerking voor tijdelijk en permanent onderwijs aan huis;
 6. de wijze waarop de schoolraad en de ouderraad worden samengesteld (zie 3.11 Lokale participatieregeling);
 7. het recht op inzage door de ouders en hun recht op toelichting bij de gegevens die de school met betrekking tot de leerling verzamelt, alsook het recht op een kopie van deze gegevens; indien de school een vergoeding vraagt voor deze kopies, dan moet deze vergoeding opgenomen worden in de bijdrageregeling van het schoolreglement (zie BaO/2014/05);
 8. informatie over extramurosactiviteiten (zie BaO/2001/13);
 9. vanaf 1 september 2015: de vermelding dat bij schoolverandering leerlingengegevens worden overgedragen naar de nieuwe school, tenzij de ouders zich daar expliciet tegen verzetten (nadat ze op hun verzoek de gegevens hebben ingezien) en voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.

3.14.3 Lager onderwijs

Het schoolreglement voor het lager onderwijs bevat ten minste volgende bepalingen:
 1. het reglement inzake tucht en schending van de leefregels van de leerlingen, hieronder valt ook de toelichting van de maatregelen preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting alsook de beroepsprocedures tegen de tijdelijke en definitieve uitsluiting, met inbegrip van redelijke en haalbare termijnen (zie BaO/2014/04);
 2. de procedure volgens dewelke het schoolbestuur getuigschriften basisonderwijs toekent en de beroepsprocedure tegen het niet-verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs (zie BaO/98/11);
 3. bepalingen in verband met ONDERWIJS AAN HUIS, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide;
 4. richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen;
 5. afspraken in verband met huiswerk, agenda’s en rapporten; alsook de afspraken m.b.t. de leerlingenevaluatie;
 6. afspraken over de ‘geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van de Vlaamse Gemeenschap en van de rechtspersonen die daarvan afhangen’ (SPONSORING en reclame door derden: zie 3.20 Zorgvuldig bestuur);
 7. de BIJDRAGEN die aan de ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen die daarop kunnen gegeven worden (schooluitstappen, theatervoorstellingen, sportactiviteiten, oudervereniging, ...); zie 3.10: Kostenbeheersing in het basisonderwijs; ouders moeten een inschatting kunnen maken van de grootte van de jaarlijkse bijdragen die hun kunnen gevraagd worden;
 8. de wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld (zie GD/2004/03 en 3.11.2);
 9. een ENGAGEMENTSVERKLARING: deze bevat wederzijdse afspraken tussen school en ouders over het oudercontact, aanwezigheden, individuele begeleiding en een positief engagement tegenover het Nederlands (zie BaO/2009/02 ‘Engagementsverklaring in het basisonderwijs’);
 10. de afspraken in verband met het ROOKVERBOD: naast de bepalingen dient opgenomen op welke wijze de overtreding van het rookverbod wordt gesanctioneerd;
 11. het recht op inzage door de ouders en hun recht op toelichting bij de gegevens die de school met betrekking tot de leerling verzamelt, alsook het recht op een kopie van deze gegevens; indien de school een vergoeding vraagt voor deze kopies, dan moet deze vergoeding opgenomen worden in de bijdrageregeling van het schoolreglement (zie BaO/2014/05);
 12. informatie over extramurosactiviteiten (zie BaO/2001/13);
 13. vanaf 1 september 2015: de vermelding dat bij schoolverandering leerlingengegevens worden overgedragen naar de nieuwe school, tenzij de ouders zich daar expliciet tegen verzetten (nadat ze op hun verzoek de gegevens hebben ingezien) en voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.