3.1.2 Schooladministratie

S1 de ontvangen en verzonden dienststukken, voor zover ze niet in de personeelsdossiers zijn opgenomen; dubbels van de verzonden brieven, ingedeeld in rubrieken: departement Onderwijs en Vorming, schoolbestuur, inspectie, inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken, pedagogische begeleiding, ouders, ...;

S2 dagboek van de directeur;

S3 de voorbereidingen van de personeelsvergaderingen;

S4 de verslagen van de personeelsvergaderingen;

S5 de ‘rapporten doorlichting’, de samenvattingen van de gegeven bemerkingen, wenken en suggesties tijdens inspectiebezoeken, doorlichtingen en/of begeleidingsbezoeken;

S6 de verslagen die door de directeur zijn gemaakt over klasbezoeken, over afgenomen toetsen, over het nazicht van het schriftelijk werk van de leerlingen;

S7 de LESSENROOSTERS VAN ALLE PERSONEELSLEDEN (ter inzage bij de directeur én in elk klaslokaal) (5);

S8 een overzicht van de organisatie van het toezicht (5);

S9 een inventaris van het voorhanden zijnde didactische materiaal, met aanduiding van de plaats waar het zich bevindt. De inventaris, centraal in het schoolarchief, is in het bezit van elk personeelslid. Aanvullingen kunnen zo nodig worden aangebracht. Een inventaris van de beschikbare SOFTWARE;

S10 het register van de bibliotheek en eventueel van de mediatheek voor het personeel;

S11 de leerplannen basisonderwijs; de ontwikkelingsdoelen en eindtermen;

S12 voor het BuO: de HANDELINGSPLANNEN;

S13 het SCHOOLWERKPLAN en eventueel de uitgewerkte actieplannen;

S14 het SCHOOLREGLEMENT en het statuut van het personeel (zie ook S23);

S15 de voorbereidings- en evaluatieverslagen van extramurosactiviteiten;

S16 de uitnodigingen en verslagen van de participatieraad en andere overlegcomités (pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad, schoolraad en schoolbestuur);

S17 de gegevens over de werking en participatie binnen de Scholengemeenschap (CASS, OCSG, LOP) en het mede-zeggenschapscollege;

S18 revalidatie tijdens schooluren − gevraagde documenten (BaO/2002/11: aanvraag ouders, advies CLB, planning);

S19 beleidsplan of -contract met CLB;

S20 verslagen overleg participatieraad en proces-verbaal gezamenlijk overleg (BaO/2000/5) over de aanwending van het LTP;

S21 dossier welzijnsbeleid (zie 3.19);

S22 aanwending van de toelagen (NO/2005/04) (gedurende zeven jaar op een plaats die door de IM is aangeduid).

S23 het crisiscommunicatieplan (zie 3.3).