1.4.9 Indeling leerlingengroepen (en zittenblijven)

De ouders van de leerlingen nemen volgens het Decreet BaO (25.02.97) de eindbeslissing inzake:

  • de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB; zesjarigen die het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en er ten minste 220 halve dagen aanwezig geweest zijn, hebben een recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs;
  • het volgen van een achtste schooljaar lager onderwijs, mits gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB.

In alle andere gevallen neemt het schoolbestuur de eindbeslissing inzake het vormen van de LEERLINGENGROEPEN en/of het al dan niet ZITTENBLIJVEN van de leerling.

Basisscholen behouden de bevoegdheid tot zittenblijven te beslissen. Vanaf 1 september 2014 moeten scholen deze beslissing nemen na overleg met het CLB. Zij moeten de beslissing schriftelijk motiveren en mondeling toelichten aan de ouders. Voortaan moet de school meegeven welke bijzondere aandachtspunten er voor deze leerling in het daaropvolgende schooljaar zijn.