3.20 Zorgvuldig bestuur

Wat betekent ZORGVULDIG BESTUUR?

Onderwijsinstellingen moeten zich in hun dagelijkse werking aan een aantal principes houden onder meer in verband met
 • kosteloosheid;
 • (on)eerlijke concurrentie;
 • verbod op politieke activiteiten;
 • handelsactiviteiten;
 • reclame en sponsoring;
 • participatie (in het gesubsidieerd onderwijs).

De commissie zorgvuldig bestuur heeft voor deze aspecten van de schoolwerking beslissings- en sanctioneringsbe-voegdheid. Iedere belanghebbende, zowel binnen als buiten het onderwijsveld, kan twee verschillende procedures volgen: enerzijds een klachtenprocedure en anderzijds een informatieve vragenprocedure.

Zie hiervoor www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur en zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Zie in het Dagboek onder 3.10.

Oneerlijke concurrentie

Onderwijsinstellingen mogen publiciteit maken en informatie geven over het eigen opvoedings-, onderwijs- en begeleidingsaanbod (pedagogisch project). Informatie over of vergelijkingen met andere onderwijsinstellingen is echter niet toegelaten.

Politieke propaganda

Een onderwijsinstelling kan binnen haar domein geen mededelingen of activiteiten dulden die rechtstreeks of onrechtstreeks de verspreiding van politieke ideeën meebrengen.
Afwijkingen op dit verbod zijn:
 • de syndicale werking ten aanzien van het personeel van de school;
 • politieke activiteiten buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing.

Handelsactiviteiten

Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. In de betrokken circulaire staat een reeks met voorbeelden van toegelaten en van niet toegelaten handelsactiviteiten. De verkoop van wafels, truffels,... ter bekostiging van een schoolreis, de verkoop van drank, versnaperingen,... naar aanleiding van een schoolfeest, een opendeurdag,... zijn bijvoorbeeld wél toegelaten.

De voorwaarden om (toch) aan schoolfotografie te kunnen doen, zijn eveneens opgenomen in de betrokken circulaire.

Reclame en sponsoring

Het schoolbestuur moet volgende principes in acht nemen bij het toelaten van reclame en sponsoring door derden:
 • de door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven van reclame;
 • facultatieve activiteiten zoals schoolreis, bosklassen,... moeten vrij blijven van reclame;
 • sponsoring en reclame moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen m.a.w. overeenkomen met de pedagogische en onderwijskundige taken van de school;
 • de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school mogen niet in het gedrang komen.
In het schoolreglement worden de ouders geïnformeerd over de afspraken die werden gemaakt met betrekking tot sponsoring en reclame.

Participatie gesubsidieerd onderwijs

De schoolraad moet alle personeelsleden, leerlingen en ouders inlichten over de werking van de onderwijsinstelling. 

De schoolraad beschikt over een algemeen informatierecht, een adviesbevoegdheid inzake studieaanbod, samenwerking, schoolvervoer, nascholing en projecten, een overlegbevoegdheid over het schoolreglement, bijdrageregeling, schoolwerkplan, extra-muros, infrastructuurwerken, aanwending lestijden, welzijn en de leerlingenstages. 

Een uitgebreide toelichting is te vinden in de circulaire ‘Lokale participatieregeling in het basis- en het secundair onderwijs’ (GD/2004/03) en tevens onder 3.11. 

Zowel de schoolraad, iedere geleding afzonderlijk als elke belanghebbende (ouder, leerling, personeelslid, schoolbestuur,...) kan in verband met de participatieregeling klacht indienen bij de commissie zorgvuldig bestuur.