1.3.2-2 DISCIMUS

DISCIMUS is een project van AgODi dat een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen vooropstelt en ligt volledig in de lijn van verdere informatisering en digitalisering. AgODi werkt nauw samen met de leveranciers van schoolsoftware en bouwt DISCIMUS in verschillende fases uit.

Sinds het voorjaar 2012 wisselen de scholen de informatie over de in- en uitschrijvingen automatisch uit met de databank van AgODi. Gegevens over niet-gerealiseerde inschrijvingen en leerlingen die zich hebben aangemeld maar nog niet zijn ingeschreven, worden niet uitgewisseld. De uitwisseling van leerlingengegevens gebeurt zo snel mogelijk nadat een leerling ingeschreven is en uiterlijk na één week.

Sinds februari 2013 wordt ook informatie over aan- en afwezigheden uitgewisseld. Vanaf het schooljaar 2013-2014 gebeurde de uitwisseling van deze gegevens bij voorkeur dagelijks en uiterlijk binnen de week. Basisscholen kunnen ook informatie raadplegen over hoeveel halve dagen een kind kleuteronderwijs volgde in een andere school.

Voor het schooljaar 2013-2014 gebeurde ook de uitwisseling van leerlingenkenmerken uitsluitend via DISCIMUS. De verklaring op eer moet slechts één keer in een volledige schoolloopbaan van een leerling ingevuld en doorgestuurd worden. Scholen kunnen via hun schooladministratiepakket nagaan of een leerling voldoet aan de indicatoren ‘thuistaal’ en ‘opleidingsniveau van de moeder’.

Vanaf het schooljaar 2013-2014 dienen de leerlingengegevens die via DISCIMUS uitgewisseld worden als basis voor onder andere: de berekening van de omkadering en van de diverse werkingsmiddelen, de leerplichtcontrole, de controle of een leerling voldoet aan de pedagogische voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoelage. Vandaar het belang dat de school beschikt over een actueel of aangepast schooladministratiepakket. Voor de berekening van de werkingsmiddelen en de omkadering van de scholen baseert AgODi zich onder andere op de inschrijvingsgegevens van de eerste schooldag van oktober en van de eerste schooldag van februari. Uiterlijk één week na het verstrijken van de teldatum moeten alle inschrijvingsgegevens volledig en correct via DISCIMUS zijn uitgewisseld.

Tijdens het schooljaar 2013-2014 werden een aantal zendingen van leerlingengegevens via WebEDISON afgeschaft. Een aantal zendingen van leerlingengegevens bleven echter ook tijdens het schooljaar 2014-2015 van kracht (BaO/2008/03). Voor de zendingen van personeelsgegevens verandert er niets en blijft WEBEDISON van kracht.


Vanaf het schooljaar 2012-2013 veranderden de regels voor het toekennen van de STAMNUMMERS van leerlingen. Scholen kennen het stamnummer toe op het moment dat ze de leerling inschrijven. Leerlingen die ingeschreven worden, maar die nooit naar de school komen, krijgen in tegenstelling tot vroeger wel een stamnummer. Net zoals vroeger begint het stamnummer met het schooljaar waarin de leerling voor de eerste keer naar school gaat in de betreffende school. Zo krijgt een leerling die ingeschreven wordt om te starten op 1 september 2015 als stamnummer een nummer van de vorm 15xxxxx.

Scholen voor gewoon onderwijs kunnen terecht op de volgende telefoonnummers:
Antwerpen: 02/553 99 32;
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02/553 92 17;
Limburg: 02/553 99 05;
Oost-Vlaanderen: 02/553 92 05;
Vlaams-Brabant: 02/553 92 17;
West-Vlaanderen: 02/553 93 87.

Scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen terecht op het nummer 02/553 92 04.

Alle scholen kunnen met hun vragen ook terecht op het volgende e-mailadres:
Scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be.